Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства, членкиня української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (м. Київ); відповідальний секретар наукового видання України «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»: зб. наук. праць. Хмельницький: ХНУ, категорія Б.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

 Вища освіта: Хмельницький національний університет, диплом з відзнакою.

Спеціальність: Переклад

Кваліфікація: Перекладач. Вчитель англійської мови

 Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата філологічних наук: “Поетика очуднення в англомовних художніх текстах ХХ-ХХІ століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти”. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Херсонському державному університеті, лютий 2015 р.

Інформація про стажування:

1.Державний університет “Житомирська політехніка” свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 05407870/ 0084 – 21 з 25 листопада 2020 р. по 25 лютого 2021 р. Сертифікат, що затверджує проходження стажування. Звіт  затверджений ректором: № 0084 від 25.02.21.  Тема стажування: “Передовий досвід у викладанні теорії і практики перекладу в умовах дистанційного навчання”.

Міжнародне стажування:

2. Certificate № BG/VUZF/699-2021 “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend”. Сертифікат, що затверджує проходження стажування.  (180 год=6 кредитів ECTS). Sofia, Bulgaria, 24 November 2020- 24 February 2021.

Наукові інтереси: стилістика, когнітивна поетика, художня семантика, синхронний переклад.

Навчальні предмети, які викладає:

 1. Комунікативні стратегії (англійська мова)
 2. Практика перекладу з англійської мови (лексичний та стилістичний аспекти)
 3. Переклад економічних текстів (спецкурс)
 4. Техніка нотування в усному висловлюванні (спецкурс)
 5. Комерційний переклад (спецкурс)
 6. Жанрові аспекти перекладу (спецкурс)

Друковані праці:

 Посібник:

 1. Intermediate English (Practical Course of English) = Практичний курс англійської мови : навч. посібник / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ю.П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 433 с. (англ).

 Статті:

 1. Купчишина Ю.А. Основні функції очуднення (на матеріалі оповідань Р. Бредбері «Вельд» та «Кульбабове вино»). Науковий вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Мовознавство. ― № 6 (Частина 1).  ― Луцьк, 2011. ― С. 173–176.
 2. Купчишина Ю.А. Оригінальна метафора як засіб реалізації очуднення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ― 2012. ― №62.  ― С. 159–161.
 3. Купчишина Ю.А. Наративні особливості художньої прози Р. Бредбері. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Мовознавство. – № 24 (249). ― Луцьк, 2012. ― С. 76–80.
 4. Kupchyshyna Stylistic convergence as the way of expression of defamiliarization. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II (Part 1: Linguistics, Translation and Cultural Studies). ― Presov, 2012. ― P. 92–101.
 5. Купчишина Ю.А. Ефект очуднення крізь призму емотивності художнього тексту. Світ емоцій у дзеркалі когніції : мова, текст, дискурс : Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. : [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― С. 49-51.
 6. Купчишина Ю.А. Лінгвокогнітивний аспект репрезентації концепту DEATH у художніх творах. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : [наук. журнал / відп. ред. В.Д. Каліущенко]. ― ДонНУ, 2013. ― Т. 10. ― № 1(28). ― С. 64–73.
 7. Купчишина Ю.А. Очуднення у контексті концептуального аналізу. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ― Луганськ, 2013. ― №14 (273). ― С. 41–45.
 8. Купчишина Ю.А. Очуднення у просторово-темпоральній структурі тексту (на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса). Мова і культура. Наукове видання. Серія : «Філологія». ― К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. ― Вип. 16. ― Т. VI (168). ― С. 56–62
 9. Купчишина Ю.А. Роль тропів у реалізації очуднення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ― 2013. ― № 71 (5). ― С. 306–309.
 10. Купчишина Ю.А. К проблеме дифференциации остранения
  и выдвижения : диахронический аспект. Человек
  в пространстве языка (сборник научных статей). ― Каунас : Каунасс. гуманит. факультет Вильнюсского университета, 2013. ― № 7. ― С. 32–42.
 11. Купчишина Ю.А. Інтерпретація ефекту очуднення крізь призму концептуальної інтеграції. Наукові записки. ― Випуск 127. ― Серія : Філологічні науки (мовознавство) ― Кіровоград : РВВ КДПУ
  імені Володимира Винниченка, 2014. ― С. 258–261.
 12. Купчишина Ю.А. Лінгвокогнітивна операція модифікації у формуванні очуднених образів. Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 383, 2015. – C . 97 –101.
 13. Купчишина Ю.А. Антропоцентричний та анімалістський суб’єкти повістування як ракурси очудненого сприйняття дійсності (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть). Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. – Серія “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5, 2016. – С. 180–184.
 14. Купчишина Ю.А. Стилистический аспект поэтики остранения в англоязычных художественных текстах. Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана. – Серия “ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ”. – №3 (42). – 2016. – С. 197 –206
 15. Купчишина Ю.А. Методика аналізу очуднення у художніх прозових текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – зб. наук. праць, Вип. 11. – Хм.: ХНУ, 2016. – С. 114–120.
 16. Kupchyshyna, Yu. Davydyuk From defamiliarization to foregrounding and defeated expectancy: linguo-stylistic and cognitive sketch. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, vol. II (2), December 2017, p. 148-184. DOI: 10.1515/lart-2017-0015 ISSN 2453-8035 (WEB of Science)
 17. Купчишина Ю.А. Метафоричний образ трагічного в англомовних художніх текстах: лінгвокогнітивний аспект. Збірник наукових праць. “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. 2021. № 21. Том 2. С. 34-38.
 18. Купчишина Ю.А. Лінгвокогнітивні операції як когнітивне підґрунтя формування трагічного у художніх прозових текстах. Збірник наукових праць. “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. 2021, № 22, С. 72-75.
 19. Купчишина Ю.А., Дмитрошкін Д.Е. Структурно-семантичні параметри англійськомовних комерційних пропозицій та замовлень. Науковий журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». 2022. Вип. 22, № С. 160-164.
 20. Купчишина Ю.А., Дмитрошкін Д.Е. Лінгвістичні особливості американського спортивного коментаря як мовленнєвого жанру. Науковий журнал Волинського національного університету «Актуальні питання іноземної філології». Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 16. С. 115–121.
 21. Купчишина Ю.А., Прокіна І. Вербалізація гендерних стереотипів та семантичні особливості англійськомовних фразеологізмів з гендерним компонентом (на матеріалі фразеологічних словників). – зб. наук. праць. Хм.: ХНУ Вип. 24. С. 18–22.
 22. Kupchyshyna Yu. The Representation of the Semantics of Language Units in English literary texts (Репрезентація семантики мовних одиниць в англомовному художньому корпусі) // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 495-501.
 23. Щербанська М., Купчишина Ю.А. Когнітивна метафоризація концептів “ЖИТТЯ” та “СМЕРТЬ” в англомовній поезії ХIX-XX. зб. наук. праць. Хм.: ХНУ Вип. 24 ст. C . 59 –63.