Ємець Олександр Васильович, професор кафедри германської філології та перекладознавства, кандидат філологічних наук

член Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики та міжнародної організації педагіки перекладу (CTER – Consortium of Translation Education Research, Польща)

Освіта: Харківський державний університет (1975 р.)

перекладач-референт, викладач англійської мови

2000 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю: 10.02.04. – «Германські мови» відбувся в Київському національному лінгвістичному університеті

Тема дисертації: «Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспекті поетизації художньої прози»

Дисципліни:

  1. Стилістика англійської мови
  2. Інтерпретація і переклад художніх текстів
  3. Основи лінгвістичного аналізу тексту
  4. Практичний переклад з англійської мови (аспектний переклад)
  5. Поетична компаративістика
  6. Методологія перекладознавчих досліджень

Професійні та наукові інтереси: стилістика англійської мови, стилістичні аспекти перекладу, переклад поетичних текстів, прагматика художнього тексту, інтертекстуальність в аспекті перекладу, когезія у тексті.

Переклади низки оповідань сучасних американських авторів, які надруковані у журналах “Всесвіт” (2015 рік – Е. Хоук, 2016 рік – Л. Уілсон ) та “Березіль”. У 2016 році у “Всесвіті ” надруковано 2 статті про нашу кафедру та її кращих випускників та про оповідання flash fiction.
Публікації:

Монографія:
1. Ємець О.В. Стилістичні прийоми канадської літератури / О.В.Ємець, Д.Е. Дмитрошкін // Канадознавство : філологічні візії : колективна монографія. Кн.2. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 116 – 136. – 1 д.а.
Начально – методичні видання:
Навчальний посібник з грифом Вченої ради університету:
1. Ємець О. В. English Stylistics and Text Analysis (Стилістика англійської мови та аналіз тексту: метод. вказівки для студентів спеціальності "Філологія. Переклад") / О. В. Ємець. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 66 с.
2. Ємець О. В. English: Communicative Aspects (Англійська мова: комунікативні аспекти) метод.вказівки до вивчення дисципліни для студетів молодших курсів / О. В. Ємець, О. О. Пасічник, О. О. Нагачевська, Н. В. Школяр. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С.41-58, 69-81.
3. Бойко Ю.П., Ємець О.В. English Grammar : A Book of Practice. – Граматика англ. мови : практикум. – Хмельницький, 2019 . – 36 с.  ( 2 д.а. )
4. Бойко Ю.П. English Grammar: A Book of Practice. Граматика англ.мови: практикум. Метод.вказівки для студентів спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (перклад включно)" / Ю.П. Бойко, О.В.Ємець. Хмельницький, ХНУ. 2019 . 36 с.
5. Ємець О.В. The Subjunctive Mood and Modal Verbs = Граматика англ.мови : умовний спосіб і модальні дієслова : метод.вказівки до практичних занять / О.В.Ємець. Хмельницький: ХНУ, 2020. 27 с.
6. Ємець О.В. Linguistic Text Analysis: Stylistic and Translation Aspects. = Лінгвістичний аналіз тексту: стилістичні та перекладацькі аспекти / О.В. Ємець. Хмельницький, ХНУ. 2020. 86 с.
Статті:
1. Yemets A.V. Stages and Techniques of Teaching Translation of Poetry// The Journal of Translation Education and Translation Studies". – Volume 1 – 2016. – Krakow (Польща). – С. 105-119.
2. Ємець О. В., Фира О. О. Концептуальна метафора часу у прозових творах сучасних американських авторів. Наукові записки Бердянського держ. пед. університету. Філологічні науки. Вип. 9 /  О. В. Ємець, О. О. Фира. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – С.83-88. (фахова)
3. Ємець О. В. Стратегії та стилістичні прийоми перекладу поетичних текстів. – Наукові записки. Філологічні науки. Ніжинський держ. Університет /  О. В. Ємець. – Ніжин: НДУ, 2016. – С. 32-35. (фахова)
4. Ємець О. В. Стилістичні особливості творів жанру flash fiction /  О. В. Ємець. – Всесвіт. №3-4, 2016. – С.199-201.
5. Ємець О. В. Засоби реалізації ефекту ошуканого очікування у сучасних детективних і пригодницьких творах // Збірник матеріалів конференції "Мільйон історій: поетика пригод у
літературі та медіа" / О. В. Ємець. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 48-49.
6. Ємець О. В. Прагматичні та стилістичні аспекти перекладу оповідань жанру flash fiction /  О. В. Ємець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск 11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 54-57. (фахова)
7. Ємець О. В. Семантика і прагматика інтертекстуальних аллюзій в газетних і художніх текстах / О. В. Ємець // Стилістика: мова, мовлення і текст. Збірник навукових праць. – Мінськ: Освіта і виховання, 2017. – С.261-266.

8. Ємець О.В. Ефект ошуканого очікування у сучасних детективних і пригодницьких оповіданнях / О.В. Ємець // Наукові записки Бердянського держ. педагогічного ун-ту. Серія Філологічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Випуск ХІІ. – С. 188 – 194. (фаховий збірник)
9. Ємець О.В. Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу / О.В. Ємець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2017.- Вип. 13.- С. 30 – 34. (фаховий)
10. Yemets A. The role of stylistic convergence in contemporary American fiction / A. Yemets // Modern Science – Moderni veda.- Praha, 2017. – # 7.- P. 102-108 ( Scholar Google)
11. Ємець О. Принципи і етапи концептуального перекладу художніх текстів / О. Ємець // Науковий вісник Херсонського держ. університету. Серія "  Лінгвістика ". – Херсон: ХДУ, 2018.- С. 197- 204 (фаховий)
12. Ємець О.В. Типи та прагматичний ефект висунення у сучасних художніх і газетних текстах /  О.В.Ємець  // Філологічний дискурс: зб.  наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – Вип. 7.- С. 213-220. – 0.4 д.а. (фаховий + Index Copernicus )
13. Yemets A. Approaches to Translating Poetical Prose / A.Yemets // Journal of Humanities and Social Sciences. – Ankara ( Туреччина ), Cancaya University.- 2018.- № 12. – Р. 1-10. – 0.4 д.а.
14. Yemets O.V. Literary Translation in the Framework of the Skopos Theory / O.V. Yemets // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць.- Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 15.- С. 26-29.- 0.35 д.а.  (фаховий збірник)
15. Yemets O.V. Pragmatic and Stylistic Aspects of Expressing Tolerance in Modern American Short Stories / A.V.Yemets // Accents and Paradoxes of Modern Philology. – Харків, ХНУ ім. В. Каразина. – 2018.- №3.- С. 88- 98. – 0.45 д.а.
16. Ємець О.В. Стилістична транспозиція як тип висування у творах сучасних американських письменників / О.В.Ємець // Мовна особистість : дидактика і лінгводидактика. _ Київ – Черкаси : вид. ФОП Гордієнко Є.І.. – Вип. IV.  -2018.– C. 43-46. – 0.3 д.а.
17.  Yemets O.V. Substasntivation as a Type of Foregrounding in Modern English Literary and Nespaper Texts / O.V.  Yemets // Науковий вісник Міжнарподного гуманітарного ун-т. Серія : Філологія. – Одеса, 2018.- Вип. 37. – С. 43-46. – 0.5 д.а. ( фаховий + Index Copernicus)
18. Yemets A. Types and Functions of Foregrounding in the Contemporary Flash Fiction Stories / A.Yemets // SKASE Journal of Theoretical Linguistics. #4. 2019. P. 93-103. ( Scopus ) 1 д.а.
19. Ємець О.В. Когезія в коротких оповіданнях сучасних українських письменників: стилістичні та прагматичні аспекти /  О.В.Ємець  // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту. Серія : Філологічні науки. 2019.№10. С. 47-51. ( фаховий ) 0.9 д.а.
20. Yemets O.V. Literary Translation in the Framework of the Scopos Theory / O.V.Yemets // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ. 2019. Вип. 15. С. 26-29. ( фаховий ) 0.7 д.а.