Кандидат філологічних наук, доцент

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

 Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Спеціальність: Російська мова і література, російська мова як іноземна.

Кваліфікація: викладач російської мови і літератури, російської мови як іноземної, перекладач-референт з англійської мови

Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата філологічних наук: «Ліризм і історія. Національне світобачення у творчості Мерсе Родореди», Спеціальність 10.01.04 – 10.01.04 – Література зарубіжних країн. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.01.24.01 в Інституті літератури Національної Академії наук 4 грудня 1994 р.

Інформація про стажування:

1. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, кафедра Теорії і практики перекладу 9.12.2008-9.01.2009 р.

2. Хмельницький національний університет, Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі. 01 грудня 2020 по 30 травня 2021 р. Сертифікат 21/251

Наукові інтереси: історичне перекладознавство,  сучасні теорії перекладу, актуальне членування речення, історія зарубіжної літератури, модернізм і постмодернізм в анло- та іспаномовній прозі.

Навчальні предмети, які викладає: Теорія перекладу; Історія перекладу; Прагматика перекладу; Сучасна література зарубіжних країн; Практика перекладу англійської мови.

 Друковані праці:

Статті:

 1. Крамар В.Б. Переклад і ідейно-естетична концепція оригіналу // Івано-Франківськ, ПНУ, 2006р. – С. 357-358
 2. Крамар В.Б. Сучасне перекладознавство про літературний модернізм // Актуальні проблеми філології, ХНУ. – Хмельницький, 2006р. – С. 56-58.
 3. Крамар В.Б. Особливості перекладу малої прози Е. По з точки зору денотативної та ситуативної моделей // Актуальні проблеми гуманітарних наук, ХНУ. – Хмельницький, 2006р. – С. 191-192.
 4. Крамар В.Б. Як перекладати раннього Томаса Еліота? // ХНУ. – Хмельницький, 2006р. – С. 192-194.
 5. Крамар В.Б. Прийом очуднення у поетичному стилі Апдайка і Лессін. – Науково-методичний журнал. – Т.125, .Вип. 112. Філологія. Літературознавство.- Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. – с.55-59.
 6. Крамар В.Б. Тема першовитоку і окремі формальні засоби її втілення. досвід каталанської прози // Видання ЧДУ імені Петра Могили. – Наукові праці. Том 124. – 2009. – С. 55-58.
 7. Крамар В.Б. Переклад інвертованих синтаксичних одиниць. – зб. праць ХНУ, 2009 – С. 102 – 104.
 8. Крамар В.Б. Тема першовитоку і формальні засоби її втілення. Досвід каталанської прози. – зб. наук. праць ЧДУ ім. П.Могили, т.124, 2010. – С55-59
 9. Крамар В.Б. Постмодерністська поетика творів Д. Апдайка та Д. Лессінг». – зб. наук. праць Чорноморського державного університету імені Петра Могили «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі» , м. Миколаїв, 2011 р.- С. 11-18.
 10. Крамар В.Б. Наратив Джона Аптайка, Грема Свіфта і Джуліана Барнса (компаративістичний аспект) – зб. наук. праць Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т.193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – 132с., С.40-44.
 11. Крамар В.Б. Translation of the established communicative formulas from English into Ukrainian зб. наук. праць Міжнародної наукової конференції, 16-19 жовтня 2013, м. Яремче – ХНУ, 2013 р. – С.241-242.2, м. Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 172-174.
 12. Крамар В.Б. Переклад комунікативних формул з англійської мови на українську//Проблеми сучасної лінгвістики і лінгводидактики: матеріали Міжрегіональної Науково-практичної конференції. – Умань: ФОП Жовтий, 2014.-120 с., с.35-38(фахова)
 13. Крамар В.Б. Цільова культура як альфа і омега сучасного перекладознавства Зб. наук. праць ХНУ Актуальні проблеми філології та перекладознавства, випуск 8, 2015 – с.84-86 (фахова)
 14. Крамар В.Б. Стратегії перекладу алюзивних антропонімів. Зб. наук. праць ХНУ Актуальні проблеми філології та перекладознавства, випуск 8, 2015 – с. 86-90. (фахова)
 15. Крамар В.Б. Денотативна і ситуативна моделі перекладу. Зб. наук. праць ХГПА Актуальні проблеми філології та культурології, випуск 8, 2015 – с. 74-81. (фахова).
 16. Крамар В.Б. Денотативна і ситуативна моделі у перекладі жанру химерної прози. Матеріали ВНПК “Актуальні проблеми сучасної філології та культурології”, ХГПА, 2016 – С. 288-291.
 17. Крамар В.Б. Естетична система постмодерністської прози Британії. Матеріали ВНПК “Актуальні проблеми сучасної філології та культурології”, ХГПА, 2016 – С. 159-164. (фахова)
 18. Крамар В.Б. Збереження індивідуальної поетики письменника в перекладі. Зб. наук. праць ХНУ Актуальні проблеми філології та перекладознавства, випуск 11, 2016 – 80-86
 19. Крамар В.Б. Тема смерті і герой-ремісник у сучасному британському романі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Випуск 12, 2017 – с.210-215.
 20. Крамар В.Б. Актуальне членування речення у перекладі на матеріалі прози Д.Лессинг. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Випуск 13, 2017 – с. 46-52.
 21. Крамар В.Б. Тематичні й структурні паралелі української і каталанської прози, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Філологічні науки №30 , с.54-59
 22. Крамар В.Б. Переклад світських текстів. Від парафразу до парафразу. Зб. наук. праць ХНУ Актуальні проблеми філології та перекладознавства, випуск 15, 2019, с. 38-41
 23. Kramar V. Matsuk O., Sergeeva O. Pragmatic concept in translating some national communicative features from english into Ukrainian / V. B. Kramar, O. O. Matsiuk, O. V. Sierhieieva // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological Sciences in Ukraine and EU»: Conference proceedings, September 20-21,2019. – Baia Маrе : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – P. 152-154.
 24. Крамар В.Б., Матвеєва І.А. Засоби забезпечення функціональної точності адекватного перекладу. Зб. наук праць ХГПА Актуальні проблеми сучасної культурології та філології, випуск 8, 2019, с 14-19.
 25. Крамар В. Б. Жанр та ідіостиль як чинник вибору перекладацької моделі / В. Б. Крамар // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 17. – С. 65-69.
 26. Крамар В.Б., Макарчук І.М. Засоби перекладу політичної термінології на основі твору “1984” Дж. Оруелла. Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун. – К.: 2020, с.165-169
 27. Крамар В.Б. Корінь квадратний наративу. Вибір перекладацької стратегії для “Решток дня” Кадзуо Ісігуро моделі / В. Б. Крамар // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 15. – С. 38-41.
 28. Крамар В. Б. Жанр та ідіостиль як чинник вибору перекладацької моделі / В. Б. Крамар // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 17. – С. 65-69.