Ємець О.В., к.філол.наук, професор

 1. Участь і виступ з доповіддю ст-ки гр. ФІЛ-13-1 Войткової Альони на Всеукраїнській науковій конференції ” Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects” 5 квітня 2017 р. у Хмельницькому університеті управління і права
 2. Участь і виступ з доповіддю ст. гр. ПРм -12 Матвіюк Світлани на Міжнародній студ.науковій конференції” Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу ” 21-22 квітня 2017 р. у Львівіському національному ун-ті ім. І .Франка
 3. Участь і виступ ст. Токар Юлії гр. ФІЛ-14-1 на Всеукраїнській наук. конференції ” Мовний простір словянського світу” 26 травня 2017 р. Нац.ун-т Києво-Могилянська академія Тема ” Особливості індюстилю у перекладі”
 4. Публікація статті ст. гр.ПРм-12 Штогрин Ольги ” Семантичний аспект перекладу юридичної лексики у романі Дж.Грішема ” Рекетир”// Поділля. Філологічні студії: зб.наукових праць.- Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2017.- Вип.9.- С.152-1566
 5. Публікація тез ст.гр. ФІЛ-14-1 Токар Ю. ” Особливості інд.стилю К.Шопен в укр.перекладі” // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конф. студентів і аспірантів” Мовний простір словянського світу”. – К.: НУ КМА, 2017.-С.?0-71.
 6. Виступи студентів на Х Всеукраїнській студентській науковій конференції” Foriegn Languages in Use: Academic and Professional Aspects”.11 квітня 2018 року. Хмельницький ун-т управління і права 1. Кравчук Анна” The Strategies of Translating Historical and Literary Allusions in a Publicistic Text”. 2. Виногородська Лариса” On Intralingual and Intersemiotic Translation”.Є програма і сертифікати участі
 7. Виступ студентки Погинайко Юлії гр. ФПАм на студенській науковій конференції ХНУ 24.05.2018 Основи ексфраз ису та переклад. -Доповідь у програмі
 8. Виступ з доповіддю ст-ки Сукманюк Тетяни гр. ФІЛ-15-1 на студентській конференції ХНУ 24.05.2018 тема ” Прийоми перекладу складних і фразовиї епітетів”
 9. Підготовка студентки Захарчук А. гр. ФПА -17-1 до участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі Переклад У Львівському національному ун-ті 21-22 березня 2019 р.
 10. Підготовка ст. гр. ФПА-18-1 А.Магльони до участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу наук.робіт у галузі Романо-германські мови 24-25.04. 2019, Київсьий нац-й лінгвістичний ун-т
 11. Публікація статті A. Yemets, A. Zakharchuk Strategiesc of Investigting and Translating Poetical Prose bof the Classical and Contemporary English Short Stories // SHS Web of Conferences. 105. 2021. online. 40 p.
 12. Захарчук А. гр. ФПA -17-1 Stylistic Convergence in Contemporary Flash Fiction Stories as Quatitative Type of Foregrounding. Абердін, Велика Британія. 16-18 квітня 2021 року. ULAB 2021 Conferencе.
 13. Герасименко Т. ФПА-19-1  The Lexical and Ironic Effect of Prose Fables and the Techniques of their  Trandlation. Житомирська політехніка. 22 квітня 2021 року. “Current Trends in Young Scientists’ Research”.
 14. Сидорчук А. ФПАм -20-1 Linguistic Aspect in Translation of Advertising.
 15. Шемелюк А. ФПАм-20-1 The Pragmatic Aspects of Translating Ecological Lexisin the Speeches og Greta Thunberg.
 16. Васильчук Л. ФПАмз -20-1 Lexical and Syntactic Devices of Producing the Pragmatic Effect in Boris Johnson’s Speeches
 17. Вінтоняк Ю. ФПАмз-20-1 Rendering Metaphoric and Stylistic Devices in the Translation of Sarah Teasdale’s Poetry
 18. Матвєєва Д. ФПАм-19-1 “Lexical, stylistic and compositinal featuresof the English prose fable. Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects: збірник тез 12 Всеукраїнської конференції. Хмельницький : Хмельницький ун-т управління і права, 2020. С. 22-23. 0.75 д.а.
 19. Заржицька А.ФПАм-19-1. “The problem of intermediality in translation (based on the novel “The Goldfinch”). Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects: збірник тез 12 Всеукраїнської конференції. Хмельницький : Хмельницький ун-т управління і права, 2020.C. 48-50. 0.7  д.а.

Скиба К.М., д. пед. наук, професор

 1. Дремлюга К. ФІЛ-14-1 Localization as a new phenomenon in translation studies / К. Дремллюга// Збірник тез Х Всеукраїнської студентської наукової конференції за міжнародної участі “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects” (м. Хмельницький, 11 квітня 2018 року). – Хмельницький : ХУУП. – 2018. – С. 12-13
 2. Ситарчук О. ФІЛ-14-1 Audiovisual translation as a modern type of translation in globalized infromational socielty, Студентська науково-практична конференція, “Міжкультурна комунікація: проблеми філології та перекладознавства”, 24 травня 2018 року, ХНУ
 3. Редіч Т ФПАм “Особливості та проблематика локалізації мультимедійних продуктів у перекладі”, Студентська науково-практична конференція, “Міжкультурна комунікація: проблеми філології та перекладознавства”, 24 травня 2018 року, ХНУ
 4. Ситарчук О. ФІЛ-14-1 Audiovisual translation as a modern type of translation in globalized infromational socielty / О. Ситарчук // Збірник тез Х Всеукраїнської студентської наукової конференції за міжнародної участі “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects” (м. Хмельницький, 11 квітня 2018 року). – Хмельницький : ХУУП. – 2018. – С. 50-51
 5. Чернюк А. Прийоми перекладу неологізмів періоду пандемії COVID-19 (18.03.2021), ХНУ

 

 Сєргєєва О.В., к. пед. наук, доцент

 1. Ковальчук О. ФІЛ-15-1 “Особливості перекладу англомовних рекламних повідомлень та слоганів”. Доповідь на студ. НПК 24.05.18.
 2. Дябел М. ФІЛ-14-1 “Англійські неологізми в сфері шоу-бізнесу та способи їх перекладу”. Доповідь на студ. НПК 24 травня 2018р.
 3. Сєргєєва О. В., Провозьон А. В. Неологізми у соціальних мережах та способи їх утворення. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства 2021, ХНУ: , Вип. 22, С. 127-131.

 

 

Бойко Ю.П., д. філол. наук, професор

 1. Андрощук К.В.Лінгвістичні гендерні маркери, їх реалізація в англомовному художньому дискурсі, кафедральна конференція.
 2. Бойко Ю.П., БогатирчукБ.О.. Структура і семантка авторських фразеологізмів у творах Дена Браунаі // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10., С. 7-11
 3. Бойко Ю.П., Войчук Ю.Ю. Гендерна варіативність як конструкт дискурсу // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10., С. 18-22
 4. Бойко Ю.П., Дроненко Ю.Ю. термін як складовий компонент юридичної мови у перекладі // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10., С.51-54
 5. Бойко Ю.П., Миколюк О.Р. Особливості перекладу економічних термінів // Інноваційні науки ХХІ століття, XXXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Вінниця, 18 листопада 2019 р. Ч.18, С.11-16
 6. Бойко Ю.П., Аксьонова Н. Труднощі словотвірнорного характеру у перекладі // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10., С.5-7
 7. Бойко Ю.П., Шунков В.С. Публіцистичний стиль мовлення: мовностилістичні та перекладацькі аспекти // // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10.
 8. Бойко Ю.П., Козловський Д.Р. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ // // Світові тенденції сучасних наукових досліджень : збірн. науков. матеріал. XXXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28 жовтня 2019 р. м. Вінниця Ч.10.
 9. Підготовка студентки Бірюкової Вікторії ФПАм-18 до участі у Всеукраїнській олімпіаді з перекладу, м. Київ, Національна академія СБУ, березень 2019
 10. Корнійчук М. ФПАм-19 Способи перекладу розмовно-просторічної лексики // виступ на кафедральній конференції, травень, 2020
 11. Решовська Х. ФПАм-19 Особливості перекладу військових звань// виступ на кафедральній конференції, травень 2020
 12. Семенова В. ФПАм 19 1.8. Інтернет-акроніми в інформаційному просторі // виступ на кафедральній конференції

 

Дмитрошкін Д.Е., ст. викладач

 1. Якимовська О. Gender Stereotypes аnd Their Rendering іn Translation. Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2018
 2. Макарчук І. Типи та шляхи перекладу спортивних неологізмів в сучасній англійській мові. Матеріали VII Міжнародної студентської Інтернет-конференції «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Кам’янець-Подільський. К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2019. С. 222-226
 3. Гаврилюк Я., Modern Slang. Types and ways of Translation. Матеріали XII Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2020. С. 8-9
 4. Успенська О. Переклад неологізмів у мовленні спортивних коментаторів. Матеріали IX Міжнародної студентської Інтернет-конференції «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Кам’янець-Подільський. К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2021. С. 30 – 34
 5. Сівко А. Translation of author’s neologisms (based on Harry Potter by J.K. Rowling). Матеріали XIII Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2021. C. 64-66

Тарасова О.В., к. пед. наук, доцент

Публікація результатів наукових досліджень зі студентами/студентками

 1. Ровінська Д. Ю. Пандемія як засіб переосмислення сенсу людського існування за романом «Чума» А. Камю / Д. Ю. Ровінська, О. В. Тарасова // Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнар. студент. наук. конф., 18 груд. 2020 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 4. – С. 138-140. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9688
 2. Бондар А. В. Діалектичне розмаїття англійської мови / А. В. Бондар, О. В. Тарасова // Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнар. студент. наук. конф., 18 груд. 2020 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 4. – С. 65-67. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9689
 3. Павлюк О. І. Комп’ютерна лексика в сучасній англійській мові / О. І. Павлюк, О. В. Тарасова // Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнар. студент. наук. конф., 18 груд. 2020 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 4. – С. 85-86. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9690
 4. Когут В. С. Комп`ютерна лінгівстика як галузь мовознавства / В. С. Когут, О. В. Тарасова // Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнар. студент. наук. конф., 18 груд. 2020 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 4. – С. 82-84. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9691
 5. Суслик І. В. Сучасні тенденції розвитку розмовної лексики англійської мови / І. В. Суслик, О. В. Тарасова // Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнар. студент. наук. конф., 18 груд. 2020 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород : Молодіжна наукова ліга, 2020. – Т. 4. – С. 119-121. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9692
 6. Kovalska Yu. Ways to present and teach vocabulary in secondary classrooms / Yu. Kovalska, О. Tarasova // The ІХ Student International Internet Conference “Language in Interdisciplinary Context of Life-Long Education” (April 1 – April 7, 2021). – Kamianets-Podilsky, 2021. – P. 181-184. http://englishcontext.kpnu.edu.ua/?s=Yulia+Kovalska http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10710
 7. Strilets K. Integration of internet resources in the English language teaching and learning / K. Strilets, O. Tarasova // Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 22 січ. 2021 р). – Дніпро : Міжнар. гуманітар. дослідн. центр, 2021. – С. 51-53. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10714
 8. Buhaichuk К. Translation of homophones: a case study / К. Buhaichuk, O. Tarasova // The ІХ Student International Internet Conference “Language in Interdisciplinary Context of Life-Long Education” (April 1 – April 7, 2021). – Kamianets-Podilsky, 2021. – P. 9-12. https://englishcontext.kpnu.edu.ua/index.php/2021/03/29/translation-of-homophones-a-case-study/ http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10709
 9. Голуб І. Автоматизовані системи перекладу за допомогою онлайн сервісів / І. Голуб, О. Тарасова // Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 січ. 2021 р. – Київ : МЦНіД, 2021. – Ч. 2. – С. 34-35. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10717
 10. Orakbaeva О. Linguistic features of modern media language / О. Orakbaeva, О. Tarasova // The ІХ Student International Internet Conference “Language in Interdisciplinary Context of Life-Long Education” (April 1 – April 7, 2021). – Kamianets-Podilsky, 2021. – P. 83-86. http://englishcontext.kpnu.edu.ua/?s=Valeria+Orakbaeva http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10711
 11. Mamchych K., Tarasova O. Peculiarities of bilingualism and second language learning / K. Mamchych, O. Tarasova // Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 січ. 2021 р. – Київ : МЦНіД, 2021. – Ч. 2. – С. 26-28. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10716
 12. Ostapchuk K. Electronic corpora as a means of foreign language learning / K. Ostapchuk, O. Tarasova // Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 січ. 2021 р. – Київ : МЦНіД, 2021. – Ч. 2. – С. 28-30. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10715
 13. Yarush O. Peculiarities of Slang Translation (based on the novel “The Catcher in the Rye” by J. D. Salinger) / O. Yarush, O. Tarasova // Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 січ. 2021 р. – Київ : МЦНіД, 2021. – Ч. 2. – С. 30-31. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10712
 14. Daria Liaskovych Game as a Method of the Educational Process Intensification in Foreign Language Teaching Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. с. 39-42
 15. Tsapura O. O. KEY GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION OF MEDIA DISCOURSE Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 16. Коваль М. О. АНГЛІЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 17. Колосінська А. Е. ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕКЛАДУ IНФIНIТИВУ ТА ГЕРУНДIЯ (НА МАТЕРIАЛI ОПОВIДАНЬ О’ГЕНРI) Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 18. Коваль Д. П. ПЕРЕКЛАД АСИНДЕТИЧНИХ ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У НАКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 19. Вознюк Анна Олегівна ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової конференції (Т.1), м. Дніпро, 10 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна  наукова  ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. – 62с.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/10.12.2021-ukr/687

 1. Кузін Вероніка Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРУ Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової конференції (Т.1), м. Дніпро, 10 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова  ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. – 62с.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/10.12.2021-ukr/687

 

Купчишина Ю.А., к. філол. наук, доцент

 1. Купчишина Ю.А., Пріщенко К.В. Роль перекладацьких трансформацій у процесі перекладу художнього тексту. // Науковий огляд : журнал наукових праць. Київ, 2020. Вип. № 8 (71). С. 64-75. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/issue/view/179
 2. Купчишина Ю.А., Степанець Д.Ю. Збереження комунікативно-прагматичного потенціалу художнього тексту у перекладі. // Науковий огляд : журнал наукових праць. Київ, 2020. Вип. № 8 (71). С. 76-86. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/issue/view/179
 3. Купчишина Ю.А., Тадля К.В. Особливості перекладу стилістичних прийомів
  творення образності в авторському дискурсі (на матеріалі роману Г. Лі “Вбити пересмішника”// Науковий огляд : журнал наукових праць. Київ, 2020. Вип. № 8 (71). С. 86-94. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/issue/view/179

 

 Рахімова О. К.

 1. Ковальчук О. М. (ФІЛ-15-1) Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспіррантів, молодих вчених “Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації”, м. Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2017р.
 2. Жандра А. Я. (ФІЛ-15-1) Тема доповіді “Особливості процесу передання змісту реалій в українській, німецькій та англійській мовах” Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспіррантів, молодих вчених “Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації”, м. Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2017р.
 3. Сукманюк Т. П. (ФІЛ-15-1) Тема доповіді “Особливості перекладу фразеологізмів з німецької мови на українську” Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспіррантів, молодих вчених “Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації”, м. Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2017р.
 4. Сукманюк Т. П. (ФІЛ-15-1) „Political Correctness“ und die deutsche politische Sprache Матеріали науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти (іноземними мовами) «Формування мовної компетенції здобувачів вищої освіти в контексті євроінтеграції», ЛДУВС (Львівський державний університет внутрішніх справ), м. Львів, 2018. С. 209-211