ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

4 курс

п/п

Тема курсової роботи Студент Керівник
1. Збереження комунікативно-прагматичної функції при перекладі блендів (на матеріалі англомовної реклами) Мостова С. проф. Бойко Ю.П.
2. Лексико-семантичні аспекти перекладу рубрики War in Ukraine (на матеріалі CNN News) Шевцова Н. проф. Скиба К.М.
3. Когезія в оригіналі і перекладі політичних промов (на матеріалі промов Б. Джонсона) Станіславчук М. проф. Ємець О.В
4. Алюзії у сучасних політичних текстах : функціональний та перекладацький аспекти Мостовик В проф. Ємець О.В.
5. Лінгвокультурні аспекти стилетворення рекламних текстів як проблема перекладу Гишка Л. проф. Ємець О.В.
6. Прийоми перекладу назв кінофільмів Троян О. доц. Крамар В.Б.
7. Термінологія сучасної моди як проблема перекладу Савка  І. доц. Крамар В.Б.
8. Прийоми перекладу медичної термінології Бабій К. доц.Мацюк О.О.
9. Особливості перекладу фразеологічних одиниць з компонентом числа Бонсевич О. доц. Мацюк О.О.
10. Комп’ютерні неологізми у науково-технічних текстах як перекладацька проблема Омелянчук А. доц. Мацюк О.О.
11. Принципи і прийоми перекладу власних назв у культових мультфільмах Сторожук Ю. доц. Сєргєєва О.В.
12. Відтворення гендерної складової у перекладі фразеологічних одиниць в англомовній картині світу Прокіна І. доц. Купчишина Ю.А.
13. Лінгвостилістичні особливості перекладу рекламних слоганів Яцишин В. доц. Купчишина Ю.А.
14. Вербальна об’єктивація концепту CRIME в англомовній картині світу як проблема перекладу Баран М. доц. Купчишина Ю.А.
15. Стилістичні аспекти перекладу сучасного сленгу (на матеріалі американських молодіжних серіалів) Дідишен О. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е
16. Реалізація лінгвокультурної адаптації у перекладі кінотексту (на матеріалі англомовних комедійних фільмів і серіалів) Земляков С. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е.
17. Прийоми перекладу спортивних телескопізмів в американському медіадискурсі Гілевич В. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е.
18. Переклад багатокомпонентних термінів в екологічних текстах Панасюк А. ст.викл. Дмитрошкін  Д.Е

Теми кваліфікаційних робіт

здобувачів магістерського рівня вищої освіти

п/п

ПІБ

здобувача вищої освіти

 

Тема роботи

ПІБ, науковий ступінь,

вчене звання керівника

1 2 3 4
ФПАм-20-1, ФПАмз-20-1
1. Варфоломеєва Юлія Олександрівна Інтертекстальна іронія у художньому творі як проблема перекладу (на матеріалі роману Д.Барнса “Історія світу у 10 1/2 розділах”) Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор

2. Васильчук

Любов

Петрівна

Лексичні аспекти перекладу промов сучасних політичних діячів Великої Британії та США з соціальної та медичної тематики Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор

3. Вінтоняк

Юлія

Дмитрівна

Принципи і прийоми передачі індівідуального стилю у перекладі поетичних творів (на матеріалі поезії Сари Тіздейл) Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор

4. Войтенко

Альона Олександрівна

Словотворення як проблема перекладу (на матеріалі художніх текстів) Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

5. Волошина-Бродзянська

Олена Вікторівна

Збереження прагматики вихідного тексту при перекладі (на матеріалі художніх текстів сучасної британської прози). Крамар В.Б.

к. філол. н.,

доцент

6. Гаращук Владислав Михайлович Евфемізмізація мовлення  як засіб політкоректності: лінгвоперекладацький аспект Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

7. Гаршина

Юлія

Вікторівна

Мовні засоби вираження емотивності в оригіналі та перекладі (на матеріалі Ф.Барі «Під тягарем») Крамар В.Б.

к. філол. н.,

доцент

8. Гошко

Крістіна Олексіївна

Когнітивний дисонанс у перекладацькому дискурсі як показник пошуку адекватного перекладу Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

9. Дух

Марина Володимирівна

Структурно-семантичні та прагматичні особливості текстів-інтерв’ю: лінгвоперекладацький аспект Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

10. Заєць

Анастасія Володимирівна

Юридичний дискурс у лігвоперекладацькій площині (на матеріалі перекладу судових рішень) Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

11. Захаревська

Тетяна

Олегівна

Прийоми збереження авторської метафори у поетичному перекладі Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор

12. Миклащук

Юрій

Сергійович

Особливості відтворення ономастикону мультфільмів у перекладі Купчишина Ю.А.

к. філол. н.,

доцент

13. Провозьон

Аліна

Василівна

Неологізми в соціальних мережах та способи їх перекладу: лінгвоперекладацький аспект Сєргєєва О.В.

к. пед. н.,

доцент

14. Пшембаєв

Ігор

Маратович

Контекстуальна синонімія як перекладознавча проблема Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

15. Сидорчук

Адріана Володимирівна

Лексико-стилістичні та функціональні аспекти перекладу англомовних рекламних текстів Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор

16. Слюсар Юлія Володимирівна Етнокультурні одиниці у мові перекладу Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

17. Франчук

Юлія Віталіївна

Особливості перекладу україномовних лексем молодіжного сленгу англійською мовою (на матеріалів перекладу творів І.Карпи) Бойко Ю.П.

д. філол. н., професор

18. Чернюк

Анна Олександрівна

Неологізми, що виникли внаслідок  світової пандемії COVID-19: лінгвістичний та

перекладацький аспекти

Скиба К.М.

д. пед. н.,

професор

19. Шатаєва

Катерина Олександрівна

Психологізм у літературі як перекладознавча проблема Скиба К.М.

д. пед. н.,

професор

20. Шемелюк

Аліна

Миколаївна

Екологічні терміни у текстах публіцистичного та художнього стилів: особливості функціонування і перекладу Ємець О.В.

к. філол. н.,

професор