БАКАЛАВР_ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

БАКАЛАВР_ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ з дисципліни “Практичний курс німецької мови”

МАГІСТР_ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ Й МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення академічної доброчесності у ХНУ

Витяг із Положення про систему забезпечення академічної доброчесності

У навчальному процесі при перевірці кваліфікаційних робіт:

Перевірці на наявність ознак академічного плагіату на кафедрі германської фіфлології та перекладознавства обов’язково підлягають кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (курсові та дипломні роботи).

Перевірка рівня запозичень у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти здійснюється відповідальним по кафедрі за перевірку кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату відповідно до графіка дипломного проєктування не пізніше, ніж за 7 днів до захисту роботи чи проєкту програмно-технічними засобами Unicheck та Anti-Plagiarism (далі – Відповідальний).

Остаточний варіант кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти (після її передзахисту) у форматі DOC та PDF керівник дипломного проєктування пересилає Відповідальному для програмно-технічними засобами Unicheck та Anti-Plagiarism.

Під час передачі кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти Відповідальному додається заява здобувача про згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, що засвідчується підписом здобувача (Додаток А).

Упродовж 3-х робочих днів після отримання кваліфікаційної роботи для перевірки на наявність академічного плагіату Відповідальний здійснює перевірку за допомогою програмно-технічних засобів Unicheck та Anti-Plagiarism. При цьому вводиться текст роботи в повному обсязі, починаючи з титульної сторінки. Додатки та анотація не підлягають обов’язковій перевірці.

Отримані у процесі перевірки звіти про подібність Відповідальний передає керівнику кваліфікаційної роботи. Керівник кваліфікаційної роботи готує проєкт рішення експертної комісії про допуск роботи до захисту (Додаток Б).

Проєкт рішення подається на розгляд експертної комісії кафедри. До складу експертної комісії входять: завідувач кафедри Бойко Ю.П., відповідальний за перевірку кваліфікаційних робіт на антиплагіат по кафедрі Дмитрошкін Д.Е., відповідальний за нормоконтроль Мацюк О.О. та відповідальний за навчальну роботу та магістерські роботи Ємець О.В. У разі виникнення конфлікту інтересів до складу експертної комісії долучаються представники деканату (декан або заступник декана) та/або фахівці з теми кваліфікаційної роботи з інших кафедр.

Експертна комісія на підставі отриманих проєктів рішень та, якщо потрібно, інформації, відображеної у звітах про подібність, протягом одного робочого дня оцінює результати перевірки тексту кваліфікаційної роботи на наявність академічного плагіату програмно-технічними засобами Unicheck та Anti-Plagiarism. Експертна комісія приймає остаточне рішення щодо відсутності/наявності академічного плагіату в кваліфікаційній роботі здобувача вищої освіти.

Граничні показники відсотків, які визначають рівні унікальності тексту встановлюються рішенням кафедри. Рекомендована шкала оцінювання унікальності кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, залежно від кількісного показника рівня унікальності тексту, визначена на кафедрі германської філології та перекладознавства, наведена у Додатку В.

Для магістерських робіт на спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» встановлюється мінімально допустимий рівень унікальності тексту, що допускаються до захисту – 80%, для курсових робіт (4 курс) – 75%. Такі роботи допускаються до захисту та можуть претендувати на оцінку “відмінно”. У випадку виявлення рівня унікальності тексту кваліфікаційної роботи меншого за 40%, вона не допускається до захисту у поточному навчальному році. Магістерські роботи, рівень унікальності тексту яких становить 79-60%, та курсові роботи, рівень унікальності тексту яких становить 74-55%, передаються на розгляд експертної комісії, яка визначає необхідність доопрацювання роботи та її повторної перевірки. Така робота може заслуговувати на оцінку “добре”. Магістерські роботи з рівнем унікальності тексту 59-40% та курсові роботи із показником у 54-40% можуть бути прийняті за умови доопрацювання та обов’язковою наступною перевіркою на унікальність доопрацьованого тексті. Така робота може заслуговувати на оцінку “задовільно”.

Здобувач вищої освіти має право повторного захисту кваліфікаційної роботи у наступному навчальному році з обов’язковою зміною теми кваліфікаційної роботи.

Якщо результати перевірки кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти не відповідають прийнятим нормам (відсоток плагіату становить 40% і більше, то здобувач вищої освіти доопрацьовує кваліфікаційну роботу або обґрунтовує перед експертною комісією кафедри правомірність такої кількості запозичень з інших текстів. Після доопрацювання кваліфікаційну роботу перевіряє керівник і направляє на повторну перевірку програмно-технічними засобами.

У випадку виявлення умисного пошкодження тексту кваліфікаційної роботи (модифікації тексту), що унеможливлює її перевірку програмнотехнічними засобами, повну відповідальність за це несе виключно здобувач вищої освіти, а робота не допускається до захисту та повертається на доопрацювання.

Повторно кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти може перевірятися не більше одного разу.

У разі незгоди автора кваліфікаційної роботи з рішенням експертної комісії кафедри про допуск кваліфікаційної роботи до захисту він має право подати апеляцію на ім’я декана факультету. Остаточне рішення щодо вирішення конфліктної ситуації приймає комісія з академічної доброчесності відповідного факультету у тижневий термін. Для розгляду апеляційної заяви декан відповідного факультету розпорядженням затверджує склад апеляційної комісії з числа членів Комісії з академічної доброчесності в Університеті або Комісії з академічної доброчесності на відповідному факультеті та із найбільш досвідчених і авторитетних викладачів відповідних кафедр (загальний склад – не більше, ніж 5 осіб). Секретарем комісії призначається Відповідальний по кафедрі за введення до електронної системи Anti-Plagiarism / Unicheck кваліфікаційних робіт.

Голова апеляційної комісії проводить засідання у тижневий термін з моменту виходу розпорядження про створення апеляційної комісії. Про дату та час проведення засідання секретар апеляційної комісії має попередити заявника щонайменше за два дні. Якщо заявник не з’являється на засідання апеляційної комісії, питання розглядають за його відсутності.

У разі необхідності отримання додаткової уточнювальної інформації засідання апеляційної комісії може проводитись у кілька етапів із розривом не більшим ніж три робочі дні.

За результатами засідання апеляційна комісія формує висновки, які підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник, зазначаючи: «З висновками апеляційної комісії погоджуюся». Висновки апеляційної комісії щодо наявності академічного плагіату у роботах здобувачів вищої освіти зберігаються у деканатах.

Заява здобувача вищої освіти на перевірку кваліфікаційної роботи на наявність академічного плагіату програмно-технічними засобами, рішення експертної комісії кафедри про допуск кваліфікаційної роботи до захисту є обов’язковими супровідними документами, які додаються до роботи при її передачі в архів.

У тижневий термін після завершення захистів кваліфікаційних робіт Відповідальні подають звіт про їх перевірку на наявність академічного плагіату (Додаток Г) у відділ забезпечення якості вищої освіти.

Після процедури захисту електронні варіанти кваліфікаційних робіт, що були успішно захищені, протягом 5 робочих днів передаються Відповідальним згідно з актом, завіреним завідувачем кафедри, у Наукову бібліотеку Хмельницького національного університету для розміщення в Інституційному репозитарії.

Упродовж 10 робочих днів працівник Наукової бібліотеки, який здійснює наповнення Інституційного репозитарію, розміщує отримані кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Інституційному репозитарії Університету.

Завідувач кафедри перевіряє наявність розміщених кваліфікаційних робіт в Інституційному репозитарії Університету за відповідними актами та повідомляє про розміщення робіт декана факультету.

ДОДАТОК А Зразок заяви здобувача вищої освіти на перевірку кваліфікаційної роботи на наявність
академічного плагіату програмно-технічними засобами

ДОДАТОК Б Рішення експертної комісії кафедри про допуск кваліфікаційної роботи до захисту

ДОДТОК В Рекомендована шкала оцінювання унікальності кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти залежно від кількісного показника рівня унікальності тексту

ДОДАТОК Г Звіт про перевірку кваліфікаційних робіт 

ЗВІТ ПРО ПЕРЕВІРКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2020

ЗВІТ ПРО ПЕРЕВІРКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2021