Сучасне суспільство потребує фахівця з глибокими теоретичними та практичними знаннями у філологічній сфері. Водночас йому потрібний фахівець з навичками успішного оволодіння педагогічною майстерністю. Набуття студентами особистісних характеристик безпосередньо залежить від належної організації освітнього процесу, зокрема від рівня педагогічної практики, яка є важливою формою практико-зорієнтованої підготовки майбутніх фахівців. Тому, відповідно до Положення про практичну підготовку  здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті, практика є невід’ємною складовою освітньої програми підготовки фахівців і спрямована на закріплення теоретичних знань, набуття й удосконалення практичних умінь та навичок, інших компетентностей з певної галузі знань (спеціальності) на різних рівнях вищої освіти, а також збору фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційних робіт.

Педагогічна практика здобувача освітнього ступеня магістра галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності  035 «Філологія», спеціалізація 035.041 – «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми (далі – ОПП) «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова» й передбачає набуття професійних компетентностей викладача  перекладу та іноземної мови. Обсяг практики становить 3 кредити ЄКТС.

Під час педагогічної практики закріплюються професійні вміння й навички студентів, розвивається їх творча самостійність та здатність аналізувати педагогічні процеси; закладаються основи індивідуального стилю освітньо-професійної роботи та педагогічної майстерності; відбувається професійний саморозвиток та компетентнісне зростання у майбутніх фахівців.

Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є програма педагогічної практики. Програма практики  відповідає вимогам Стандарту вищої освіти підготовки фахівців за спеціальністю 035 «Філологія», ураховує специфіку спеціальності та відображає останні досягнення науки та методики викладання.

Програми практики містить такі основні розділи:

  • цілі і завдання практики;
  • організація та проведення практики;
  • зміст практики;
  • індивідуальні завдання;
  • вимоги до звіту про практику;
  • підведення підсумків практики.

Метою педагогічної практики є: поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення психолого-педагогічного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також набуття студентами досвіду самостійної педагогічної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері германської філології та перекладу, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових і інформаційних джерел та готовності магістрів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХНУ

МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

СИЛАБУС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

УГОДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2021

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2022

НАКАЗИ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

НАКАЗ про направлення на педагогічну практику 2019

НАКАЗ про направлення на педагогічну практику 2020

НАКАЗ про направлення на педагогічну практику 2021

Захист переддипломної практики та попередній захист магістерських робіт 20-21

Триває педагогічна практика студентів-магістрів