Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства

Початок роботи в університеті: 2012 рік.

 Вища освіта: Хмельницький національний університет, диплом з відзнакою.

Спеціальність: переклад.

Кваліфікація: перекладач, вчитель англійської мови.

 Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук: «Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університетах США», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 2 жовтня 2014 року.

Інформація про стажування:

 1. Cтажування у Куявському університеті у Влоцлавеку «Philological Education as a Component of the Education System in Ukraine and EU Countries» (м. Влоцлавек, Республіка Польща) 25 березня – 5 квітня 2019 року відповідно до наказу № 77-КП від 22.03.2019 p.
 2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020 р. – 28.05.2021 р.) відповідно до наказу № 286-КП від 30.11.2020 р.
 3. Стажування в Полонійній академії в Ченстохові «Professional Training of a Modern Philologist: The Use of European Practices in the Education System of Ukraine» (м. Ченстохова, Республіка Польща) 25 жовтня – 5 грудня 2021 року

Наукові інтереси: методика навчання іноземної мови, граматичні аспекти перекладу, термінологія й система менеджменту якості.

Навчальні предмети, які викладає:

Комунікативні стратегії (англійська мова),

Практика перекладу з англійської мови,

Ділова англійська мова,

Термінознавство (спецкурс)

Друковані праці:

 Навчальний посібник:

Enjoy Your Home-reading : навч. посіб. для студ. ЗВО / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 237 с. (Гриф ХНУ від 31.05.18))

 Колективні монографії:

 1. Tarasova, O. European Experience of the Foreign Languages Teachers’ Training. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw : BMTErida Sp. z o.o, 2019. – Pt. I. – рр. 37–59 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7726
 2. Tarasova O. Current Trends in Teaching Business English. Professional Training of a Modern Philologist: the Use of European Practices in the Education System of Ukraine: collective monograph. Czestochova, the Republic of Poland, 2021. рр. 226-240 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11035.

 Статті:

 1. Вища освіта у США: сучасний стан та пріоритети розвитку Вісник Нац. академії Держ. прикорд. служби України: пед. науки : електронне наукове фахове видання. – Хмельницький, 2011. – Вип. 3. – С. 56–67. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Vnadps/2011_3/11tovspr.pdf>. – Загол. з екрана. – Мова укр. Фахове видання
 2. Вплив світових організацій на світову регіоналізацію вищої освіти Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького : Серія «Педагогічні та психологічні науки» / голов. ред. Є. М. Потапчук. – Хмельницький : НАДПСУ, 2011. – № 58. – С. 81–86. Фахове видання
 3. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин у вищих навчальних закладах США Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / голов. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород : «Говерла», 2011. – № 22. – С. 162–165. Фахове видання
 4. Роль активних методів в інтенсифікації навчального процесу при підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С. 338–343. Фахове видання
 5. Реалізація магістерських програм з міжнародних відносин в університетах США Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / голов. ред. Н. М. Лавриченко. – Умань : УДПУ, 2012. – № 1 (11). – С. 17–22. Фахове видання
 6. Key Methodological Aspects of Professional Training Specialists in International Relations at Leading American Universities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. І. А. Зязюн та ін. – К. ; Вінниця : Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 473–478. Фахове видання
 7. Проблема стандартизації програм професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у вищій школі України Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / голов. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород : «Говерла», 2013. – № 27. – С. 205–208. Фахове видання
 8. Ретроспективний огляд розвитку освітнього напряму “міжнародні відносини” як складової гуманітарної освіти у США Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2013. – № 2. – С. 242–254. Фахове видання
 9. The prospects of using the experience of the U.S. professional schools of international relations on the implementation of practically oriented approach in the international relations specialists’ training process in Ukrainian system of tertiary education Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2013. – № I (7). – P. 63–68.
 10. Професійна підготовка інформаційних аналітиків-міжнародників у Хмельницькому національному університеті Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матер. всеукраїн. наук.-практ. конф., 22–23 травня 2010 р. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 219–221.
 11. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти : матер. міжнарод. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2011 p., / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 115–117.
 12. Використання нетрадиційних методів спілкування у навчанні англійської мови фахівців у галузі міжнародних відносин Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов : матер. 3-ї всеукраїн. наук.-практ. конф. студ. i молодих учених, 7–8 жовтня 2011 р. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 75–79.
 13. Професійна підготовка фахівців-міжнародників у вищих навчальних закладах США Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. ; Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 1. – С. 89–97.
 14. Professional Training of Future International Relations Specialists by Means of Blended Learning Technology Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : «Гнозис», 2011. – Додаток 2 до № 3, том ІІ (27). – С. 399–407.
 15. Особливості моделі та дидактичного забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матер. міжнарод. наук.-практ. конф., 15–16 березня 2012 р. / Кримський гуманітарний ун-т. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012. – Ч. 3. – С. 157–164.
 16. Особливості змісту та моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти США Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. ; Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 1 (3). – С. 88–95.
 17. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у контексті освіти для сталого розвитку Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матер. всеукраїн. наук. конф. 29–30 листопада 2013 р. / Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – Ч. 3. – С. 47–51.
 18. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин: світовий досвід : метод. рек. Хмельницький : «Термінова поліграфія», 2014. – 64 с.
 19. European experience of the foreign languages teachers’ training Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw : BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Pt. I. – P. 37–59.
 20. Peculiarities of the future foreign languages teachers’ professional training via means of information and communication technologies International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2. – Iss. 7. – P. 114–116.
 21. Шляхи впровадження в Україні зарубіжного досвіду неперервної освіти Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”. – 2015. – № 33. – С. 151-155. Фахове видання
 22. M-learning як інноваційна технологія у навчанні іноземної мови Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. Р. С. Гуревич та ін. – К. ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 318–321 Фахове видання
 23. Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. Р. С. Гуревич та ін. – К. ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 296-299. Фахове видання
 24. Використання SMART-технологій в умовах сучасної вищої освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. Р. С. Гуревич та ін. – К. ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 48. – С. 322–325. Фахове видання
 25. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – Вип. 50. – С. 366-370. Фахове видання
 26. Використання вiдеоматеріалів для підвищення мотивації майбутніх учителів іноземної мови Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2018. – №2(13)/2018. – С. 389-400. Фахове видання
 27. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителівіноземних мов Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9. – Назва з екрана. Фахове видання
 28. Технології підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти України Освітній простір України. 2019. Вип. 15. С. 111–123. Фахове видання
 29. Polish experience of foreign language teachers’ training Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ; Хмельницький: ХНУ, 2019. Вип. 9 (2). С. 19–25. Фахове видання
 30. Using interactive whiteboards to enhance English language instruction and learning Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. № 1 (16). С. 342–354. Фахове видання
 31. Вплив європейської освітньої політики на формування пріоритетних напрямів іншомовної освіти в Україні Збірник матеріалів VI Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (18 травня 2017 р., м. Хмельницький). – Київ – Хмельницький, 2017. – С. 104-106
 32. New Tendencies in Teaching Foreign Languages Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів : матер. тез. доп. VІІ міжнар. наук.-метолог. семінару / за заг. ред. Н. М. Авшенюк, Н. М. Бідюк. – Київ-Хмельницький : Термінова поліграфія, 2018. – С. 119-122.
 33. Professional and personal qualities of a new Ukrainian school teacher Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness : Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference, December 13–14, 2018. – Batumi, Georgia : Publishing House “Kalmosani”, 2018. – Vol. 1. – P. 252-255.
 34. Навчальні подкасти у викладанні іноземної мови Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 29 листоп. 2018 р., м. Суми / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 118-121.
 35. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в університетах Канади The 7th International youth conference «Perspectives of science and education» (February 15, 2019) / SLOVO\WORD. – New York, USA, 2019. – P. 9-21.
 36. Моделі підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доповіді VІІI Міжнародного наук.-методол. семінару, 15 травня 2019 р. / за заг. ред. Н. М. Авшенюк, Н. М. Бідюк. Київ; Хмельницький: Термінова поліграфія, 2019. С. 36–38.
 37. Methods and approaches for teaching English in the EFL classroom Scientific and pedagogic internship “Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries” : Internship proceedings, March 25 April 5, 2019. Wroclawek, Republic of Poland. P. 58-62
 38. Collaborative teaching as a mean of the EFL teachers professional development Scientific and pedagogic internship “Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries” : Internship proceedings, March 25 April 5, 2019. Wroclawek, Republic of Poland. P. 89-93
 39. A MODEL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TRAINING IN THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS Information Technologies and Learning Tools Vol 72 No 4 (2019) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2784 Web of Science
 40. Using interactive whiteboards to enhance English language instruction and learning / O. O. Rogulska, O. V. Tarasova // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. – № 1 (16). – С. 342–354. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8036
 41. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов / Рогульська О. О., Тарасова О. В. // Вісник Націальної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка: електронне наукове фахове видання. Хмельницький, 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9

(дата звернення: 15.01.2019).

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8975

 1. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова, М. В. Іконнікова, Л. В. Жовнич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2020. – Вип. 55. – С. 196-206.

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9882

 1. Аналітичне читання художніх творів як невід’ємна складова навчання іноземної мови / Рогульська О., Тарасова О., Росквас І. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. No 1(24). С. 393-416.

https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10260