Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладознавства.

Початок роботи в університеті: 1998 рік.

Вища освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.

Спеціальність: романо-германська філологія.

Кваліфікація: Філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури.

Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук: «Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Спеціальність 13.00.04  – “Теорія і методика професійної освіти”. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 5 жовтня 2011 року.

Інформація про стажування:

1.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра англійської мови З 16 лютого по 15 березня 2018 р. (наказ від 15 лютого 2018 року за № 83-К). Довідка про стажування № 13 від 21.03.2018.

2.Навчання у центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти  з 01грудня 2020р. по 30 травня 2021р.  за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» в обсязі 30 годин/1 кредит ЄКТС. м. Хмельницький. Сертифікат № 21/253.

Наукові інтереси: лексичний, граматичний, лінгвокраїнознавчий аспекти перекладу, історія та культура Великої Британії та США, історія перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: Практична фонетика англійської мови; Комунікаційні стратегії; Лінгвокраїнознавство англомовних країн; Етика перекладача.

Наукові дослідження провадяться в межах наукової тематики кафедри «Проблеми лексичної та граматичної семантики, прагматики й стилістики в когнітивно-дискурсивній парадигмі».

Друковані праці:

Посібники:

1.Навчальний посібник;Theory and Practice of Translation (Теорія і практика перекладу) : навч. посібник для студ. ВНЗ / К.М. Скиба, Є.В. Долинський, О.О. Мацюк та ін. Хмельницький : ХНУ, 2015. 209 с.

2.Intermediate English (Practical English Course) = Практичний курс англійської мови : навч. Посібник / за заг. ред. д-ра філол.. наук, проф. Ю.П. Бойко.  Хмельницький : ХНУ, 2018. 433 с. (англ.)

Методичні вказівки:

 1. Practice of Translation. Grammatical transformations. Manual of Practical Translation for the Students of the Translation Department. (Практика перекладу. Граматичні трансформації) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Практика перекладу” для студентів спеціальності “Переклад” Хмельницький : ХНУ, 2012. 53 с.
 2. Практика перекладу: глосарій американських та британських реалій /Методичні рекомендації до підготовки практичних занять з дисципліни «Практика перекладу» (лексичний аспект) для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад” / О.О. Мацюк. ХНУ, 2013. 55 с.
 3. Граматичний аспект перекладу: методичні рекомендації до розвитку навичок усного та письмового перекладу для студентів 2 курсу спеціальності 035.41 «Германські мови та літератури (переклад включно)» / Мацюк О.О. Хмельницький: ХНУ, 2016. 53 с.

Статті:

 1. Комп’ютерні симуляції як засіб формування професійної компетентності майбутніх перекладачів в умовах інформаційного суспільства / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2013. Вип. 5. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_5_3.pdf
 2. Організація та актуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перекладачів засобами ІКТ / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського: Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 41. 2013. С. 248-251.
 3. Інтенсифікація процесу навчання іноземних мов засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів / Молодь і ринок : щомісячний наук.-пед. журнал.  Дрогобич, 2014.  № 2 (109)  С. 90-94.
 4. Формування позитивної мотивації навчання засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів / Молодь і ринок : щомісячний наук.-пед. журнал.  Дрогобич, 2014.  № 3 (110)  С. 64-70.
 5. Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць /  ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін..  Хмельницький : ХНУ, 2016.  Вип. 11.  С. 86-92.
 6. Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами ІКТ / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін.. Хмельницький : ХНУ, 2017.  Вип. 12.  С. 83-89.
 7. Реалізація міжпредметних зв’язків з використанням ІКТ в процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців / Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя. 2017.  Вип. 98. С. 232-235 с.
 8. Використання симуляційних технологій під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України :електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2018. Вип. 2.  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2018_2_3.pdf
 9. Лексичні засоби вираження модальності у романі Іена Мак’юена «Спокута» / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін.. Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 15. С. 41-46.
 10. Фонетична інтерференція як лінгвістична проблема / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко О.В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін.. Хмельницький, 2019.  №17. С. 53-57.

Участь у конференціях:

1.Мацюк О.О. “Формування комунікативних умінь і навичок у майбутніх перекладачів засобами ІКТ” // Науково-практична конференція ХНУ, 22-25 травня 2018 р.

2.Translation of the Established Communicative Formulas from English into Ukrainian // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС”, 2019, Румунія, Бая-Маре. – С. 152-154.

3.Ономастичний простір художнього тексту та особливості перекладу власних назв  у творах жанру «фентезі» // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of philological sciences, international communication and translation studies in Ukraine and EU countries» : conference proceedings. October 30-31, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 340 pages. (Тези міжнародна науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА ЄС» м. Венеція, Італія, 30–31 жовтня 2020 року).

4.Переклад традиційних формул чарівної казки // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 9-10 квітня 2021, м. Київ.