Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Вища освіта: Кам’янець –  Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського

Спеціальність: російська мова і література та англійська мова

Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури та англійської мови

 Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук: Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої Британії, спеціальність: 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 в Черкаському національному університет імені Богдана Хмельницького 14 червня 2012 року.

Інформація про стажування:

1.  Лютий 2017 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра англійської філології. Свідоцтво №21-КП.

2. Навчання у центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти з 13.02.2018р. до 31.05.2018 за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти». м. Хмельницький Свідоцтво ХМ 02071234/172.

3. З 01грудня2020р. по 30 травня 2021р. в центрі післядипломної освіти по програмі «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» в обсязі 30 годин/1 кредит ЄКТС. м. Хмельницький. Сертифікат № 21/253.

4. Краківський економічний університет, Краків, Польща. Сертифікат NR 2822/MSAP/2021. 13 вересня 2021р.-12 жовтня 2021р.

Наукові інтереси: методика навчання іноземної мови та перекладу та новітні технології у викладанні; лексичні аспекти перекладу.

Навчальні предмети, які викладає:Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі; Комунікативні стратегії; Практичний курс англійської мови.

Друковані праці:

1.Сєргєєва О. В. Формування етики професійної діяльності у навчальних програмах перекладацької практики майбутніх перекладачів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С. 295–299.

2.Сєргєєва О. В. Використання британського досвіду підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняній освітній практиці / О. В. Сєргєєва // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – К. : ГНОЗІС, 2011. – № 3, дод. 2, т. 1 (26). – (Темат. вип. «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» / [гол. ред. В. Андрущенко]. – С. 514–520.

3.Сєргєєва О. В. Зміст професійного навчання майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії / О. В. Сєргєєва // Молодь і ринок : [наук.-пед. журн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка]. – Дрогобич, 2011. – Вип. 11. – С. 137–141.

4.Сєргєєва О. В. Використання педагогічних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії / О. В. Сєргєєва, Н. М. Бідюк // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17, Теорія та практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 18. – С. 9–14.

5.Сєргєєва О. В. Практична підготовка перекладачів в університетах Великої Британії [Електронний ресурс] / О. В. Сєргєєва // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фах. вид. / [гол. ред. І. О. Грязнов]. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 1. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/e-journals/…/index.html.

6.Сєргєєва О. В. Типізація навчальних програм професійної підготовки перекладачів в університетах Великої Британії / О. В. Сєргєєва // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. «Педагогічні науки». – 2013. – № 1 (254). – С. 105–109.

7.Сєргєєва О. В. Використання методів навчання у професійній підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії / О. В. Сєргєєва // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 412-416.

8.Сєргєєва О. В. Перекладацька помилка у методиці викладання/ Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 114-117.

9. Сєргєєва О. В. Методи навчання перекладу на уроках іноземної мови у ВНЗ / Молодь і ринок : наук.-пед. журн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Вип. №10 (12 9). Дрогобич, 2015 – С. 40- 44.

10. Сєргєєва О. В. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії. / Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул. Н. С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 121-125.

11. Сєргєєва О. В. Компетентнісний підхид у професійній підготовці майбутніх перекладачів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – Вип. 11. – С. 103-107

12. Сєргєєва О. В. Комп’ютерні технології у процесі підготовки майбутніх перекладачів / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів”, 18 травня, м. Київ, 2016. С. 87-88.

13. Сєргєєва О. В. Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів./ Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 161. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- С.76-79

14. Сєргєєва О. В. Процес формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2017.- C. 78-82

15. Бойко Ю., Сєргєєва О. В. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій./ Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр, Випуск 16. Ужгород, 2018.- С. 195-202.

16. Сєргєєва О. В. Використання алгоритмів на етапі редагування тексту перекладу при професійній підготовці перекладачів / Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С.162-166.

17.Сєргєєва О. В. Інтернаціональна лексика у контексті перекладу / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019.- C. 66-70

18. Сєргєєва О. В. Полісемія англійських лексичних одиниць як проблема перекладу. – Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : І. Б. Царалунга, Ю. П. Бойко, Ю. Б. Давидюк та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019. -Вип.17. С.75- 78.

19. Сєргєєва О. В. Використання антонімічного перекладу при передачі фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. зб.наук.пр. Актуальні проблеми філології та перекладознавства, ХНУ, Хмельницький , 2020, №19. С. 47-50.

20. Сєргєєва О. В. Переклад історичних реалій в романах Вальтера Скотта. зб. наук.пр.”Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. ХНУ, №20. м. Хмельницький, 2020.С. 41-46.

21. Сєргєєва О. В. Переклад англійського інфінітиву в функції обставини в публіцистичних текстах. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства 2021, № 21, Том 2. Хмельницький 2021. С. 75-79.

22. Сєргєєва О. В., Провозьон А. В. Неологізми у соціальних мережах та способи їх утворення. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства 2021, ХНУ: 2021., Вип. 22, С. 127-131.