Університет може прийняти рішення про визнання і зарахування результатів навчання в обсязі до 10% від загального обсягу ОП. Спеціально створена експертна комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти документи про неформальну освіту, проводить з ним співбесіду. При прийнятті комісією рішення про проведення атестації викладач відповідної кафедри, який викладає означену дисципліну, ознайомлює здобувача вищої освіти з програмою навчальної дисципліни та переліком контрольних питань, що виносяться на підсумкове оцінювання.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється у ХНУ Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf), до якого є вільний доступ.

Комісія здійснює оцінювання знань за чинним в університеті «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/00004.pdf) та виставляє підсумкову оцінку за інституційною шкалою й шкалою ЄКТС у направлення, видане деканатом. Якщо середньозважений бал, який набрав здобувач вищої освіти, вищий ніж 3,00, то результати навчання неформальної освіти зараховуються і заносяться у індивідуальний план здобувача.

Онлайн-курси Coursera (https://www.coursera.org/)

Онлайн-курси Prometheus (https://prometheus.org.ua/)

Онлайн-курси EdEra (https://www.ed-era.com/)

Онлайн-курси Future Learn (https://www.futurelearn.com/courses)

Студенти й студентки долучилися до онлайн курсу «Financial Literacy»

Неформальна освіта – важливий елемент професійної компетентності!

Он-лайн курс «Базові правила безпеки у цифровому середовищі»