Навчально-перекладацька практика – це контрольна точка, яка входить до складу комплексної підготовки студентів-перекладачів за спеціалізацією “Германські мови та літератури (переклад включно)”. Згідно навчальних планів навчально-перекладацька практика триває 3 тижні. Навчально-перекладацька практика для студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних вмінь і навичок з відповідного напряму підготовки, а також збір фактичного матеріалу для виконання бакалаврських та дипломних робіт та наукових досліджень з проблем спеціальності. Тематика навчально-дослідних робіт та індивідуальні завдання на практику розробляються кафедрою германської філології та
перекладознавства.

Завданнями перекладацької практики є:
– застосувати на практиці перекладацькі вміння та навички, які необхідні для виконання адекватного письмового перекладу;
– удосконалити навички роботи зі словниками різних типів, довідково-інформаційною літературою та новітніми інформаційними технологіями;
– розвивати та вдосконалити навички виявлення домінантних перекладацьких проблем та знаходження стратегій їх вирішення;
– сформувати та вдосконалити вміння остаточної правки тексту перекладу (орфографічної, стилістичної, пунктуаційної);

– розвивати та вдосконалити практичні вміння виконання перекладу в електронному варіанті;
– сформувати та розвинути вміння та навички практичної діяльності у відповідності до правил перекладацької етики.

У відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 035.04 – Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно), студенти 3 курсу вказаної спеціальності зобов’язані пройти навчально-перекладацьку практику на кафедрі германської філології та перекладознавства, або в будь-яких інших підрозділах Хмельницького національного університету (відділ міжнародних зв’язків, бібліотека, інші кафедри, інше).
Навчально-перекладацька практика студентів 3 курсу спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» проходить протягом 3-х тижнів з відривом від виробництва у термін, зазначений в навчальному плані, а саме у VI семестрі.
Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечує кафедра германської філології та перекладознавства, яка здійснює такі заходи:
– розробляє програму практики;
– інформує студентів про терміни проведення практики та форми звітуваня;
– призначає керівників практики;
– розробляє тематику індивідуальних завдань на період проведення практики;
– організовує проведення зборів студентів з питань практики за участю керівників практики;
– здійснює керівництво і контроль за проведенням практики;
– повідомляє студентів про систему звітності з практики, що затверджена кафедрою;
– обговорює підсумки та аналізує виконання програми практики на засіданні кафедри.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ НАВЧАЛЬНО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

Захист навчально-перекладацької практики 2022