Звіт про науково-дослідну роботу за 2020 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2021 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2022 рік

НАУКОВА ШКОЛА

ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

 Керівник наукової школи: Бойко Юлія Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства.

Наукова школа працює при кафедрі в межах загальної тематики: «Проблеми філології: історія та сучасність», працює над науковою тематикою: «Проблеми лексичної та граматичної семантики, прагматики й стилістики в когнітивно-дискурсивній парадигмі».

За напрямом наукової школи працюють: 1 доктор наук, 4 кандидати наук та 3 аспіранти.

Бойко Юлія Петрівна – доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Англійське складнопідрядне речення: структурно-семантичний, когнітивний та функціональний аспекти»;

Ємець Олександр Васильович – кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспектів поетизації художньої прози»;

Купчишина Юлія Анатоліївна – кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Поетика очуднення в англомовних художніх текстах ХХ-ХХІ століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти»;

Давидюк Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Ефект ошуканого очікування у семантичній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту»;

Крамар Володимир Броніславович – кандидат філологічних наук, доцент за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн; тема дисертації «Ліризм і історія. Національне світобачення у творчості Мерсе Родореди».

Левицька Наталія Валентинівна – здобувач наукового ступеня доктора філософії;

Рахімова Ольга Кадирівна – здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Дмитрошкін Денис Едуардович – здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Працюючи над науковою тематикою, науково педагогічні працівники проводять фундаментальні лінгвістичні дослідження та впроваджують їх для вирішення важливих науково-теоретичних проблем у галузі лінгвістики, сучасного перекладознавства та германського мовознавства.

Викладачі кафедри є авторами монографій (2), навчальних посібників (5), методичних матеріалів (31), беруть участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, є авторами публікацій, що входять до наукометричних баз  Web of Science та Scopus.

Кафедра випускає фахове видання «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», в якому друкуються наукові праці з філології та перекладознавства українською, англійською, німецькою та польськими мовами. Засновника видання є кафедри германської філології та перекладознавства та кафедра української філології при Хмельницькому національному університеті.

Щороку на кафедрі практикують у викладанні англійської мови волонтери від Корпусу Миру (США).

 

Напрямок наукової діяльності кафедри: ФІЛОЛОГІЯ

 БОЙКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА, д. філол. наук, професор

 Тема дисертації: спеціальність 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Англійське складнопідрядне речення: структурно-семантичний, когнітивний та функціональний аспекти».

 Тематика наукових досліджень: функціональний, комунікативний, історичний та когнітивний синтаксис; гендерні дослідження.

Наукові публікації:

 1. Бойко Ю. П. Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англій ської мови/ Ю. П. Бойко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – Випуск 13. – С. 3-6.
 2. Бойко Ю.П., Сєргєєва О.В. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій/ Ю. П. Бойко, О.В. Сєргєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць.  – Ужгород: УНУ, 2018. – Випуск 16. – С. 195-202
 3. Бойко Ю.П. Роль категоризації та концептуалізації при форуванні когнітивних структур // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 164. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. В.Винниченка, 2018. – С.55-58
 4. Бойко Ю. П. Композитиви як продуктивний спосіб словоскладання у спортивному англомовному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 15. С. 3–7.
 5. Бойко Ю.П. Семантична модель клаузи крізь призму аргументно-предикатної структури її компонентів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2019. С. 18 – 26
 6. Бойко Ю. П. Фреймові сітки у гіпотаксичних конструкціях. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць . Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 18. С. 5–9.
 7. Бойко Ю.П. Відтворення лексико-граматичних гендерних маркерів при перекладі на українську мову. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 19–25.
 8. Бойко Юлія. Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення: Linhvistychni Studiyi Linguistic Studies: collection of Scientific papers / Vasyl’ Stus Donetsk National University, ed. by Anatoliy Zahnitko. Вінниця: 37. 2019. P. 39 – 43.
 9. Бойко Ю. П. Долинський Є. В., Особливості перекладу англійської військової термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ. Випуск 20. 2020. С.17-22
 10. Бойко Ю.П. Конфігурація композиційної схеми “траєктор-орієнтир” у комунікативній організації речення // Науковий вісник ХНУ, Випуск 21. 2020. С. 5–12.
 11. Бойко Ю.П. Семантична парадигма клаузи в аспекті аргументно-предикатної структури її компонентів, Наукові записки, серія “Філологічні науки” Кропивницький 2020. С. 143-150.
 12. Бойко Юлія. Розмовно-просторічна лексика чи мовна девіація: лінгвоперекладацький аспекти. Наукові записки. – Випуск 193. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2021. С. 78 – 84.
 13. Бойко Юлія. Формування композиційної схеми речення з позиції операції профілювання інформації Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць/Донецький національний університет ім. Василя Стуса; гол. Ред. Краснобаєва -Чорна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. Вип. 42. С. 121-133.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Бойко Ю.П, Гендерне перекладознавство у контектсі сучасних напрямів лінгвістичних досліджень // III Міжнародна науково-практична конференція “Потенціал сучасної науки”, 10-11 листопада, 2018 р.
 2. Бойко Ю.П.  Роль категоризації та та концекптуалізації при формуванні когнітивних структур // XІІ-ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МОВИ І СВІТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ”, КУропивницький 2018, 22-23 березня, 2018 р.
 3. Бойко Ю.П. Гендерне перекладознавство як сучасний напрям перекладознавчих студій // Міжнародна науково-практична конференція “Мова та культури; сучасні аспекти співвідношення”, 7-8 грудня 2018 р., м.Одеса.
 4. Бойко Ю.П. Відтворення лексико-граматичних гендерних маркерів при перекладі на українську мову. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ”: дослідження та викладання. 21-22 березня 2019 року, м. Кропивницький.
 5. Бойко Ю.П. Політична сленгова лексика у перекладі // ПЕРША МІЖНАРОДНАКОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРЕКЛАД І МОВА: КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ» м. Київ, 27–28 березня 2019 року.
 6. Бойко Ю. Вербалізатори концепту «FEAR» та способи його перекладу на українську мову // ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ«МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», Переяслав_хмельницький, 15 березня 2019.
 7. Бойко Ю.П. SEMANTIC MODEL OF MAIN CLAUSE BASED ON ARGUMENT-PREDICATED STRUCTURE OF ITS COMPONENTS // Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення», м. Одеса, 7-8 грудня 2019 року.
 8. Бойко Ю.П. КОНСТРУКЦІЯ ЯК БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ТА ФОРМОТВОРЧА ОСНОВА У СИНТАКСИСІ РЕЧЕННЯ // Граматичні читання -Х. Матеріали Міжнародної науково-теоритичної конференції, м. Вінниця, 16-17 травня 2019 року.
 9. Участь у the International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students “Translation Industry: Theory in Action” (TITA 2020), 11-12 December, 2020.
 10. Участь у ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», Переяслав, 2020.

 

ЄМЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, к.філол.наук, доцент

 Тема дисертації: спеціальність 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспектів поетизації художньої прози»

Тематика наукових досліджень: стилістика англійської мови, стилістичні аспекти перекладу, переклад поетичних текстів, прагматика художнього тексту, інтертекстуальність в аспекті перекладу, когезія у тексті.

Наукові публікації:

 1. Ємець О. В. Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу / О. В. Ємець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2017. – Вип. 13.- С. 30 – 34.
 2. Ємець О. В. Ефект ошуканого очікування у сучасних детективних і пригодницьких оповіданнях / О. В. Ємець // Наукові записки Бердянського держ. педагогічного ун-ту. Серія Філологічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Випуск ХІІ. – С. 188 – 194.
 3. Ємець О. В. Типи та прагматичний ефект висунення у сучасних художніх і газетних текстах /  О. В. Ємець  // Філологічний дискурс: зб.  наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – Вип. 7.- С. 213-220.
 4. Ємець О. Принципи і етапи концептуального перекладу художніх текстів / О. Ємець // Науковий вісник Херсонського держ. університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 197- 204.
 5. Yemets O. V. Substasntivation as a Type of Foregrounding in Modern English Literary and Nespaper Texts / O. V.  Yemets // Науковий вісник Міжнарподного гуманітарного ун-т. Серія : Філологія. – Одеса, 2018.- Вип. 37. – С. 43-46.
 6. Yemets O. V. Literary Translation in the Framework of the Scopos Theory / O. V. Yemets // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ. 2019. Вип. 15. С. 26-29.
 7. Ємець О. В. Когезія в коротких оповіданнях сучасних українських письменників: стилістичні та прагматичні аспекти /  О. В. Ємець  // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту. Серія : Філологічні науки. 2019., №10. С. 47-51.
 8. Yemets A. Types and Functions of Foregrounding in the Contemporary Flash Fiction Stories / A. Yemets // SKASE Journal of Theoretical Linguistics. № 2019. P. 93-103.
 9. Ємець О. В. Стилістичні прийоми канадської літератури / О. В.Ємець, Д. Е. Дмитрошкін // Канадознавство : філологічні візії : колективна монографія. Кн.2. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 116 – 136.
 10. Ємець О., Захарчук А. Значення художньої деталі як фактору поетичності прози в оповіданнях американських і канадських письменників. Філологічні науки : наук.журнал / Полтавський національний педуніверситет імені В. Г. Короленка. 2020. Вип. 33. С. 20-25.
 11. Ємець О.В. Роль стилістичного аналізу у перекладі поетичної прози // Актуальні проблеми філології та перекладознавства . Вип. 21. Том 2., – С. 24-29.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Участь і виступ на міжнародній науково-практичній конференції “Мова як засіб міжкультурної комунікації”. 11-12 травня, 2018 р, Херсонський національний технічний ун-т. Тема доповіді” Принципи і етапи концептуального аналізу”.
 2. Участь і виступ на ХІ Міжнародній конференції “Фаховий та художній переклад” 20-21 квітня 2018 року, Національний авіаційний ун-т, Київ. Тема доповіді ” Заголовок художнього тексту як перекладацька проблема”.
 3. Участь у міжнародному семінарі Methodologies and Approaches in ESP, проведеному науковцем із США Н. Гордоном – Хмельницький, 24 травня 2018 р.
 4. Участь і виступ на 4-й Міжнародній конференції “Проблеми мовної особистості: лінгвістика і лінгводидактика” . Черкаси- Черкаський націон-й ун-т ім. Б. Хмельницького, 18-19 жовтня 2018 р.
 5. Участь у міжнародному семінарі Partners in Learning, Partners in Teaching- Pearson Education. -Київ, Нац. торгівельно- ееконом. ун-т, 9 листопада 2018 р.
 6. Участь і виступ на міжнародній науковій конференції “Художні феномени в історії світової літератури ” 6-7 квітня 2018 року, Харківський національний ун-т ім. Каразіна.
 7. Участь і виступ на 1-й Міжнародній конференції “Translation and Languages: Comparative Studies ” 27-28 березня 2019 р. з доповіддю “Парадокс як прояв поетичності прози”.
 8. Участь і виступ на 5-й Міжнародній конференції ” Художні феномени в історії світової літератури “Харківський нац ун-т, 12-13 квітня 2019 року.
 9. Участь і виступ з доповіддю на ІУ Всеукраїнській конференції ” Актуальні проблеми літературознавства ” 11 грудня 2019 року, Київський ун-т ім. Б.Грінченка, тема доповіді”. Прийом висунення у класичній та сучасній поетичній прозі”
 10. УЧАСТЬ ТА ВИСТУП НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІІ ‘ TRANSLATION INDUSRY: THEORY IN ACTION’, 11-12 ГРУДНЯ 2020 РОКУ КНУ ім. Т. ШЕВЧЕНКА.
 11. Участь і виступ на 12-й Всеукраїнській конференції Foreign Languages in Use, 18 березня 2020 року, Хмельницький ун-т управління і права.
 12. Участь і виступ онлайн на 8-й міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми сучасної культурології та філології”, 16 травня 2020 року у Хмельницькій гумпедакадемії.
 13. Участь і виступ на 8-й Всеукраїнській конференції “Current Trends in Young Scientists’ Research” – Житомир, Державний ун-т Житомирська політехніка, 22 квітня 2021 року.
 14. Участь і виступ на 3-й Міжнародній конференції ” Інтермедіальність на перетині наукових парадигм ” 20-21 травня 2021 року Київський національний лінгвістичний ун-т.
 15. Участь і виступ на міжнародній конференції ” Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу ” 15-16 квітня 2021 року – Харківський національний ун-т.
 16. Участь і виступ на міжнародній конференції у ХГПА 19 травня 2021 року – тема: Лімерики у коронавірусну еру: лексичний та перекладацький аспекти.

 

КУПЧИШИНА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, к.філол.наук, доцент

 Тема дисертації: спеціальність 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Поетика очуднення в англомовних художніх текстах ХХ-ХХІ століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти».

 Тематика наукових досліджень: лінгвістика тексту, стилістика, когнітивна поетика, художня семантика, синхронний переклад.

Наукові публікації:

 1. Купчишина Ю.А. Антропоцентричний та анімалістський суб’єкти повістування як ракурси очудненого сприйняття дійсності (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть). Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. – Серія “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5, 2016. – С. 180–184.
 2. Стилистический аспект поэтики остранения в англоязычных художественных текстах. Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана. – Серия “ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ”. – №3 (42). – 2016. – С. 197 –206.
 3. Kupchyshyna, Yu. & Davydyuk, Yu. (2017). From defamiliarization to foregrounding and defeated expectancy: linguo-stylistic and cognitive sketch. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, vol. II (2), December 2017, p. 148-184. DOI: 10.1515/lart-2017-0015 ISSN 2453-8035 (WEB of Science)
 4. Купчишина Ю.А. Метафоричний образ трагічного в англомовних художніх текстах: лінгвокогнітивний аспект. Збірник наукових праць. “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. 2021. № 21. Том 2. С. 34-38.
 5. Купчишина Ю.А. Лінгвокогнітивні операції як когнітивне підґрунтя формування трагічного у художніх прозових текстах. Збірник наукових праць. “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. 2021, № 22, С. 72-75.
 6. Купчишина Ю.А., Дмитрошкін Д.Е. Структурно-семантичні параметри англійськомовних комерційних пропозицій та замовлень. Науковий журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». 2022. Вип. 22, № С. 160-164.
 7. Купчишина Ю.А., Дмитрошкін Д.Е. Лінгвістичні особливості американського спортивного коментаря як мовленнєвого жанру. Науковий журнал Волинського національного університету «Актуальні питання іноземної філології». Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 16. С. 115–121.
 8. Купчишина Ю.А., Прокіна І. Вербалізація гендерних стереотипів та семантичні особливості англійськомовних фразеологізмів з гендерним компонентом (на матеріалі фразеологічних словників). – зб. наук. праць. Хм.: ХНУ Вип. 24. С. 18–22.
 9. Kupchyshyna Yu. The Representation of the Semantics of Language Units in English literary texts (Репрезентація семантики мовних одиниць в англомовному художньому корпусі) // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 495-501.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Купчишина Ю.А. Участь у 20-й міжнародній конференції: «Revolution, evolution and endurance in the english language and anglophone literature and culture», 12-13 November, 2015, Rzeszov (Poland);
 2. Купчишина Ю.А. Участь у міжнародній науковій конференції УАКЛіП «Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика», 8-10 жовтня 2016 р., (м. Черкаси);
 3. Купчишина Ю.А. Участь у міжнародній науковій конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа», 22-23 вересня, 2016 р., (м. Бердянськ);
 4. Участь у міжнародній конференції «Мова, культура та переклад у XX-XXI ст (до 130-річчя з дня народження проф. М. Зерова», 26-27 листопада, 2020 р.;
 5. Купчишина Ю.А. Участь у II Міжнародній науковій онлайн конференції Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) «ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ НА ПЕРЕТИНІ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ : РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ» 20-21 травня 2021 р., (Київ, КНЛУ);
 6. Купчишина Ю.А. Участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «ОДЕСЬКІ ДІАЛОГИ КУЛЬТУР: ТВОРЧІСТЬ, ЛЮДИНА, МОВА» & Круглий стіл «РИТОРИКА МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ», 26 – 27 листопада 2021 р. (в онлайн-форматі), (м. Одеса);
 7. Купчишина Ю.А. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми філології: історія та сучасність», 19 лютого 2021 р. (ХНУ, м. Хмельницький);
 8. Купчишина Ю.А. Участь у XI науковій конференції з міжнародною участю. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, — 15–16 квітня 2021 р., (м. Харків, Україна).

 

ДАВИДЮК ЮЛІЯ БОРИСІВНА, к.філол.наук, доцент

 Тема дисертації: спеціальність 10.02.04 – германські мови; тема дисертації «Ефект ошуканого очікування у семантичній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту».

Тематика наукових досліджень: лінгвістика тексту, стилістика, когнітивна лінгвістика та поетика, інтерпретація художнього тесту.

Наукові публікації:

 1. Davydyuk, Yu., Panasenko, N. Figuring the male and female: fire and water in Bradbury’s (science) fiction // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2016, vol. 1 (1), June 2016. p. 4-74. DOI: 10.1515/lart-2016-0001 ISSN 2453-8035
 2. Kupchyshyna, Yu. & Davydyuk, Yu. (2017). From defamiliarization to foregrounding and defeated expectancy: linguo-stylistic and cognitive sketch. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, vol. II (2), December 2017, p. 148-184. DOI: 10.1515/lart-2017-0015 ISSN 2453-8035 (WEB of Science)
 3. Давидюк Ю.Б. Темпоральні номінатори у художніх творах О.Генрі. Збірник наукових праць “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. Вип. 18. Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 10-13.
 4. Давидюк Ю.Б. МЕТАФОРИЧНА ПРОФІЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ BIG CITY / ВЕЛИКЕ МІСТО В ІДІОДИСКУРСІ О.ГЕНРІ. Закарпатські філологічні студії. Вип. 10, Т. 1. С. 63-67.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Участь у 5 міжнародній конференції “Figurative Thought and Language”, 29-31 October 2020;
 2. Участь у міжнародній програмі American English (AE) E-Teacher Program “Content-based instruction” (7/01/20 – 3/03/20).

 

КРАМАР ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ, к.філол.наук, доцент

Тема дисертації: спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн; тема дисертації «Ліризм і історія. Національне світобачення у творчості Мерсе Родореди».

 Тематика наукових досліджень: структурно-тематичні риси сучасної європейської прози, відтворення окремих елементів поетики англомовних авторів в українських перекладах, порівняльне літературознавство, теоретичне і прикладне перекладознавство.

Наукові публікації:

 1. Крамар В.Б. Актуальне членування речення у перекладі на матеріалі прози Д.Лессинг. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Випуск 13, 2017 – С. 46-52.
 2. Крамар В.Б. Переклад світських текстів. Від парафразу до парафразу. Зб. наук. праць ХНУ: Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Випуск 15, 2019, С. 38-41.
 3. Крамар В.Б. Психолінгвістична модель в перекладі сучасного англомовного трилера. Збірник наукових праць. “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. 2021. № 21. Том 2., С.62-66.

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Крамар В.Б. Під владою синтаксису. Переклад Саспенс Трилера. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» 3 грудня 2020, м. Переяслав.
 2. Kramar V. Matsuk O., Sergeeva O. Pragmatic concept in translating some national communicative features from english into Ukrainian / V. B. Kramar, O. O. Matsiuk, O. V. Sierhieieva // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological Sciences in Ukraine and EU»: Conference proceedings, September 20-21,2019. – Baia Маrе : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – P. 152-154.
 3. Крамар В.Б. Новітні стратегії перекладу модерністських і постмодерністських художніх текстів. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка «Текст і дискурс: когнітивно- комунжативні перспективи» 28-29 березня 2019, с.81-86
 4. Крамар В. Б. Засоби перекладу політичної термінології на основі твору “1984” Дж. Оруелла / В. Б. Крамар, І. М. Макарчук // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Ковтун. – Київ, 2020. – С. 165-169.
 5. Крамар В.Б., Матвеєва І.А. Засоби забезпечення функціональної точності адекватного перекладу. Зб. наук праць ХГПА Актуальні проблеми сучасної культурології та філології, випуск 8, 2019, с 14-19.
 6. Крамар В. Б. Аспекти перекладу англійських медичних метафоричних термінів українською мовою / В. Б. Крамар,І. М. Баранець // Наукові доробки магістрантів Інституту філології. – Київ, 2019. – Т. 3.
 7. Крамар В.Б. Переклад. Від лінгвістичного початку – до прагматичних стратегій. І Міжнародний конгрес “Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки та перспективи” (м. Одеса, 22-23 вересня 2021 року)

 

ДМИТРОШКІН ДЕНИС ЕДУАРДОВИЧ, ст. викладач

 Тематика наукових досліджень: композитологія, сучасний американський сленг, усний та синхронний переклад, аудіовізуальний переклад.

Наукові публікації:

 1. Дмитрошкін Д.Е. Компоненти та моделі основоскладання в сучасній спортивній термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2017. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5941
 2. Дмитрошкін Д.Е. Алгоритм визначення типів складних слів (на матеріалі американскього спортивного дискурсу). Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Miegzykulturowa. Видавництво Люблінського Університету Іонна Павла ІІ. – Люблін, 2017. С.187-203 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6140
 3. Дмитрошкін Д.Е. Дериваційні процеси в системі утворення композитних номінантів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2018, С. 35-43 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6909
 4. Дмитрошкін Д.Е. Композитні номінанти з основами-числівниками в американскьому спортивному дискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2017. Вип. 15.
 5. Дмитрошкін Д.Е. Внутрішня семантика біномних композитних номінантів американського спортивного дискурсу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. ХНУ. №16, 2019. С. 50-54
 6. Дмитрошкін Д.Е. Моделі телескопізмів у американському спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. ХНУ. №17, С. 62-65 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8296
 7. Дмиртошкін Д.Е. Координативна композита в американскьому спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ, С. 61-65 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9921
 8. Дмитрошкін Д.Е. Полікомпонентні лексичні одиниці в американському спортивному медіадискурсі. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції << Topical Issues of the Development of Modern Science>>. Софія, с. 382-392 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9920
 9. Дмитрошкін. Д.Е. Телескопізми з основою іменника в американському спортивному медіадискурсі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-парктичної конференції «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS». Стокгольм, 2020. с. 523-528 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9919
 10. Дмитрошкін Д.Е. Числівникові композитні номінанти із компонентами on, for, and в сучасному американському спортивому медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ, С. 37-42
 11. Дмитрошкін Д.Е., Купчишина Ю.А. Лінгвістичні особливості американського спортивного коментаря як мовленнєвого жанру. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк. 2022. Вип.16. С. 115-122
 12. Дмитрошкін Д.Е., Купчишина Ю.А. Структурно-семантичні параметри англійськомовних комерційних пропозицій та замовлень. Закарпатські філологічні студії.  Ужгород 2022. Вип. 22. Том 2. С. 160-165

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Учать у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 15 травня 2017 року; тема доповіді: Дискурсивні особливості процесу детермінологізації композитів терміносистеми спорту.
 2. Виступ на VІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція “Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма” (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія запрошує) 5 травня 2018, тема: Переклад спортивних неологізмів та детермінологізованих лексичних одиниць із стилістичним та гумористичним забарвленням.
 3. Участь в VII міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі”, Хмельницький, Гуманітарно-педдагогічна академія, 15 травня 2019. Тема доповіді: Структурні моделі та лексичні групи спортивних композитів.
 4. Виступ на Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» Дати проведення конференції: 19 березня – 20 березня 2020 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Тема доповіді: Структурні типи двокомпонентної спортивної композити в американському медіадискурсі.
 5. Виступ на VI Міжнародній науково-практичній конференції <<Topical Issues of the Development of Modern Science>> Софія, Болгарія. 12-14 лютого, 2020 Тема доповіді: Полікомпонентні лексичні одиниці в американському спортивному медіа дискурсі.
 6. Виступ на III Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 1-3 червня 2020 року, Стокгольм, Швеція Тема доповіді: Телескопізми з основою іменника в американському спортивному медіадискурсі.
 7. Участь в VII Міжнародній науково-практичній конференції «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» 10-12 лютого 2021 року Лондон, Великобританія. Тема доповіді: Лексико-семантичне поле удар в сучасному американському спортивному дискурсі.
 8. Участь в III Міжнародній науково-практичній конференції «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE» 22-24 вересня 2021 року Манчестер, Великобританія. Тема доповіді: Стилістичний аспект використання спортивних композитів за межами спортивного дискурсу.
 9. Доповідь на тему «Підготовка перекладачів з урахуванням дискурсивних особливостей процесу детермінологізаціїамериканських спортивних термінів» на сменарі Profesional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine. Czestochowa, Republic of Polan

 

РАХІМОВА ОЛЬГА КАДИРІВНА, ст. викладач

 Тематика наукових досліджень: методика навчання іноземної мови, теоретичні й практичні аспекти перекладу.

Наукові публікації:

 1. Рахімова О. К. Підвищення ефективності процесу міжкультурної комунікації лінгвістичними засобами / Науковий вісник Херсонського державного університету. серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» 2018 р. № 3. С. 137–141
 2. Рахімова О. К. Роль імітаційних ігор у розвитку полікультурної компетенції сучасної людини. Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія». 2019 р. № 37. С. 59–63
 3. Соціокультурні характеристики засобів евфемії сучасного німецькомовного простору / О.К. Рахімова. Збірник наукових праць “Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницького національного університету”. 2021.№22 . С. 116 –120.
 4. Принципи мовного коучингу у викладанні іноземних мов простору / О.К. Рахімова. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук”. 2021. № 45.(у друці)
 5. Rakhimova O.K. Sprachliche Realisation von Eufemismen. «Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Filolohiia». Odesa, 2021. Vol.52. (у друці)

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Лебедєва Л. Е., Рахімова О. К. Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації / Л. Е. Лебедєва, О. К. Рахімова. // Зб. наук. праць V всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма» ХГПА, 2017. С. 122-126
 2. Рахімова О. К., Лебедєва Л. Е. Проблеми гендерного паритету у вищій освіті та науці Німеччини / Л. Е. Лебедєва, О. К. Рахімова. // Зб. наук. праць V всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма» ХГПА, 2017. C.45-46
 3. Лебедєва Л. Е., Рахімова О. К. Формування письмової комунікативної компетенції у студентів за допомогою креативного письма / Л. Е. Лебедєва, О. К. Рахімова. // Збірник наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців». – ДВНЗ “КНУ”, м. Кривий Ріг, 2017. С. 126-127
 4. Рахімова О. К. Motivation des Fremdsprachenunterrichts fuer Wirtschaftsstudierende / О. К. Рахімова. // Збірник наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців». – ДВНЗ “КНУ”, м. Кривий Ріг, 2017. С. 244-245
 5. Рахімова О. К. Проблема полікультурної підготовки студентів у педагогічній науці і практиці Німеччини / О. К. Рахімова // Збірник матеріалів VII міжнародного науково-методологічного семінара «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», Хмельницький, 2018 р. С. 60-63
 6. Лебедєва Л.Е., Рахімова О.К. Досвід Європейського Союзу у питаннях гендерної рівності / Л. Е. Лебедєва, О. К. Рахімова // Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи», НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, Хмельницький, 2018.
 7. Рахімова О.К., Лебедєва Л.Е. Гендерні дослідження в мовознавстві / О. К. Рахімова, Л. Е. Лебедєва // Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи», НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, Хмельницький, 2018.
 8. Рахімова О. К. «Political Correctniss» та німецька політична мова” / О. К. Рахімова // Збірник науково-практичної конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм», Львів, «Логос»,2018. С. 5-8
 9. Лебедєва Л.Е., Рахімова О. К. Підвищення ефективності процесу міжкультурної комунікації лінгвістичними засобами / Л.Е. Лебедєва, О. К. Рахімова // Науковий вісник Херсонського державного університету. серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» № 3. 2018 р.
 10. Рахімова О. К. Der Einfluss der Medien auf die Sprache von deutschen Jugendlichen / О. К. Рахімова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі», Суми, 2019.С. 73-76
 11. Рахімова О. К., Лебедєва Л.Е. Роль імітаційних ігор у розвитку полікультурної компетенції сучасної людини / О. К. Рахімова, Л.Е. Лебедєва //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. серія «Філологія» , Одеса, № 37. 2019 р.
 12. Лебедєва Л. Є., Рахімова О. К. Формування полікультурної компетенції майбутніх фахівців за допомогою полікультурних тренінгів / Л. Є. Лебедєва, О. К. Рахімова // Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України”. Хмельницький, НДАПСУ ім. Б. Хмельницького, 2020 р.
 13. Рахімова О. К. Дистанційне навчання: переваги і недоліки / О. К. Рахімова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, ВДПУ, 2020. С. 157-158
 14. Рахімова О.К., Лебедєва Л. Е. Переклад суспільно-політичних реалій німецької мови // Збірник матеріалів міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури» м. Львів, 2021 р.
 15. Лебедєва Л. Е., Рахімова О.К. Лінгвокультурологічний підхід у викладанні іноземної мови для майбутніх перекладачів / Л.Е. Лебедєва , О. К. Рахімова // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку». Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. С. 157-159
 16. Рахімова О.К. , Левицька Н.В. Вживання та переклад евфемізмів у німецькій мові / О.К. Рахімова , Н.В. Левицька // Збірник матеріалів V-ї Міжнародної наково-практичної конференції “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” – Berlin, Germany. 2021. С. 522-528
 17. Левицька Н.В., Рахімова О.К. Зміст та пріоритети професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини /Н.В. Левицька , О.К. Рахімова // Збірник наукових праць. – Польща, Полоніа Університет Ченстохова, 2021. С. 108-111

 

ЛЕВИЦЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, ст. викладач

 Тематика наукових досліджень: методика навчання іноземної мови, методика викладання зарубіжної літератури.

Наукові публікації:

 1. Левицька, Н. В. Шляхи розвитку перекладознавства як окремої науки в Німеччині / Н. В. Левицька  // Актуальні проблеми філології та перекладознавста: зб. наукових праць. – Хмельницький, 2017. – Вип. 11 – С. 32-35.
 2. Левицька, Н. В. Позитивні та негативні аспекти реалізації принципів Болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині  / Н. В Левицька. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» – Ужгород :Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – Вип. 1(40). – С. 143–146.
 3. Левицька, Н. В. Потік свідомості в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст. / Н. В. Левицька. // Актуальні проблеми філології та перекладознавста: збірник наукових праць – Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – С. 7 – 10.
 4. Безбородих І. С. Лексико-стилістичні засоби вираження іронії у романах Е. М. Ремарка / І. С. Безбородих, Н. В. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. – Вип. 16. – С. 9-13.
 5. Безбородих І. С. Взаємодія між читачем та текстом у світлі пост-структуралізму: сучасні підходи до інтерпретації та аналізу художнього твору / І. С. Безбородих, Н. В. Левицька // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2019. – Вип. 9. – С. 9-15.
 6. Левицька Н.В. Розвиток норми літературної німецької мови. Фонетичні аспекти / Н. В. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький , 2020. – Вип. 18 – С. 12-16.
 7. Левицька Н.В. Специфіка чорного гумору в романах Е. М. Ремарка “На західному фронті без змін” та “Чорний обеліск”/ Н.В. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький. – Хмельницький, ХНУ, 2021 – Вип. 22 – С. 82-86.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Виступ на Міжнародному науково-методологічному семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». ХНУ, 18 травня 2017 року. Доповідь на тему: «Розвитк перекладацької освіти в університетах Німеччини».
 2. Виступ на міжнародному науково-методологічному семінарі «Розвиток порівняльної педагогіки в контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 17 травня 2018 р. Тема доповіді: «Професійна підготовка перекладачів в університетах Австрії».
 3. Виступ на Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі». Тема доповіді : «Формування загальнокультурної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов»
 4. Виступ на науково-методологічному Інтернет -семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (м. Хмельницький, 13 травня 2021 р. Тема доповіді «Професіна підготовка перекладачів в Австрії».
 5. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Modern scientific research achievements, innovation and development prospects», Берлін, 21-23. 11.2021. Тема доповіді «Вживання та переклад евфемізмів у німецькій мові».

 

Напрямок наукової діяльності кафедри: ПЕДАГОГІКА

 Освітньо-професійна програма “Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова” передбачає комплексну підготовку фахівців в галузі філологічної освіти за рахунок поєднання соціально-гуманітарної підготовки, професійної (лінгвістичної та педагогічної), а також практичної підготовки (виробнича та асистентська практики). Програма формує професійні компетентності щодо викладання у ЗВО та надає можливість отримати додаткову кваліфікацію – викладач англійської та другої іноземної (німецької) мови.

За напрямом «педагогіка» працюють: 2 доктори педагогічних наук, 3 кандидати наук т

 

СКИБА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, д.пед.наук, професор

 Тема дисертації: спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: “Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США”.

Тематика наукових досліджень: використання новітніх інформаційних технологій при навчанні перекладу; компетентнісний підхід до навчання перекладу; вивчення зарубіжного досвіду підготовки перекладачів.

Наукові публікації:

 1. Скиба, К.М. (2019). Роль перекладу у локалізації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства 15, 70-73.
 2. Скиба, К.М. (2019) Функціональний підхід, що ґрунтується на «скопос-теорії», як інструмент сучасного перекладача. Актуальні проблеми філології та перекладознавства 18, 25-30.
 3. Скиба, К. М. (2017). Дистанційне он-лайн навчання перекладачів у США. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 15, 104–110.
 4. Skyba K., Karpushyna M., Bloshchynskyi I., Nakonechna A. (2019). Creating Meaningful Foreign Language Environment by Means of Content-based Starters. // Universal Journal of Educational Research 12 (2019). – Р. 2710 – 2716. doi: 10.13189/ujer.2019.071219. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=8521 (Видання включене до наукометричної бази Scopus).
 5. Skyba K., Irkhina, Y., Mulyk, K., Alekseeva O., Postolenko, I., Amelina S. (2020) Active Forms of Training Future Enghlish Language Teachers //Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12 (3). 182-199. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/316 (Видання включене до наукометричної бази Web of Science)
 6. Skyba K., Nychkalo N., Lukianova L., Bidyuk N., Tretko V., Skyba K. (2020) Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19, No. 9, pp. 143-159, September 2020 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.8. (Видання включене до наукометричної бази Web of Science)

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Скиба, К. М. (2021) Використання локалізаційної платформи Crowdin для розвитку сучасних навичок перекладу. Матеріали І Міжнародного конгресу «Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи» (22-23 вересня 2021 року), Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.
 2. Скиба, К.М. (2020) Технології як запорука ефективної роботи усного перекладача. Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції для перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 2020), Київ: Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
 3. Скиба, К.М. (2019) Портфоліо як засіб іпсативного оцінювання навчальної діяльності майбутніх перекладачів. Матеріали Першої міжнародної конференції “Переклад і мова: Комунікативні студії”. Київ: Логос.
 4. Скиба, К.М. (2019) Інноваційні процесуально орієнтовані методи навчання перекладачів: досвід США. Матеріали наук.-практ. конф. “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивнодискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. Київ: Політехніка.
 5. Скиба, К.М. (2019) Етичний аспект перекладацької діяльності в процесі міжкультурної комунікації. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції “Переяславська мовознавча толока”. Переяслав-Хмельницький. (Електронна книга).
 6. Skyba, K.M. (2019) Mainstream Trends of the US Education in the 21st Century. Book of abstracts of International Congress on People, Power & Politics. (Електронна книга).
 7. Скиба, К. М. (2017). Види оцінювання результатів навчання усних та письмових перекладачів у вишах США, Матеріали VІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Київ; Хмельницький: Термінова поліграфія.

 

ДОЛИНСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, д.пед.наук, професор

 Тема дисертації: спеціальність: 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти», тема дисертації: «Теоретичні та методичні основи формування професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету».

Тематика наукових досліджень: Лексичні аспекти перекладу; застосування інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності перекладача.

Наукові публікації:

 1. Долинський Є. В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2017. Випуск 13. С. 21–25.
 2. Долинський Є. В. Особливості перекладу англійської юридичною термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ,2019, № 17 С. 57-62.
 3. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської військової термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2020, № 20. С. 17-22.
 4. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської юридичної термінології в офіційно-діловому мовлення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2021, № 21, Том 2. С. 5-12.
 5. Долинський Є. В. Риторичні прийоми у політичних прийомах політичних лідерів як засоби маніпуляції суспільною свідомістю громадян. Науковий вісник ХДУ. Серія Германістика та міжкультурна комунікація№ 1 (2021), Херсон. С. 45-51.
 6. Dolynskiy Ie. Stylistic and translation aspects of English military texts. Науковий вісник. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 15. C. 46-50.
 7. Долинський Є. В. Виклики пандемії: комп’ютеризація освітнього процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 48. С. 67-75.
 8. Долинський Є. В. Інформаційно-освітнє середовище університету як ефективний засіб професійної підготовки майбутніх перекладачів у сучасних умовах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 77. Т. 1. С. 34-40.
 9. Долинський Є. В. Особливості європейського досвіду навчання теорії та практики перекладу майбутніх іноземних філологів. Педагогічний дискурс, зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, Вип.29, 2020. С. 88–93. doi: 10.31475/ped.dys.2020.29.01
 10. Долинський Є. В. Електронні освітні ресурси для професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 49. С. 64-72.
 11. Долинський Є. В. Етноспецифіність власних імен і передача їх значень у мові перекладу. Закарпатські філологічні студії : наук. видання. Вип. 18. Ужгородський нац. університет, 2021. С. 200-204.
 12. Rusnak І. S., Vasylyk M. S., Dolynskiy Ie. V., Severina T. M., Vornyk M. M. The effectiveness of applying the communicative approach in teaching English at higher education institutions. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Issue 11/01-XVI.  P. 138-144. (Web of Science)
 13. Bloshchynskyi I., Balendr A., Dolynskyi Ye, Hrishko-Dunaievska V, Herasimova O. Designing ESP Online Course for Personnel of Law-Enforcement Agencies of UkraineArab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL Number 7. July 2021 Pp. 331-344. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.23 (Web of Science)
 14. Tetiana Kharchenko, Tеtіana Semashko, Ievgen Dolynskiy, Liliia Bespala, Tetiana Ivanova. Use of Moodle LMS-Based Tests for Enhancing Linguistic Competence of Students Majoring in Foreign Language Philology. Journal of Curriculum and Teaching. Vol. 10, No. 4; 2021 URL: https://doi.org/10.5430/jct.v10n4p67. Published by Sciedu Press. https://www.sciedupress.com/journal /index.php/jct/article/view/21153 (Scopus)
 15. Mishchynska I., Dolynskyi Ye, Moroz N, Palahniuk M, Bloshchynskyi I. Significance and Characteristic Features of “Fundamentals of Translation” Course Design. ALRJournal. 2021; 5(6): 97-103. https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-38159&volume=5&issue=6

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Долинський Є. В. Впровадження інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх перекладачів. Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 2 червня 2017 р.) / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут вищої освіти. Київ, 2017. С. 127-130.
 2. Долинський Є. В. Інформаційно-освітнє середовище в професійній підготовці майбутніх перекладачів. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 07 грудня 2017 р.) / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Суми, 2017. Ч. 2. С. 32–36.
 3. Долинський Є. В. Можливості освітніх Інтернет-ресурсів у професійній підготовці майбутніх перекладачів французької мови. Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конф. (м. Умань, 25‒ 26 травня 2017 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2017. С. 116–120.
 4. Долинський Є. В. Тестування як обʼєктивний засіб контролю якості навчальних досягнень студентів в інформаційно-освітньому середовищі. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних рішень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 16 травня 2017 р.) / Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2017. С. 91– 93.
 5. Долинський Є. В., Ставчук Н. В. Підготовка майбутніх перекладачів до здійснення письмового перекладу науково-технічних текстів. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень: Матеріали III Всеукраїнської науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2019, C. 144-146.
 6. Долинський Є. В. Дидактичні функції освітніх інтернет-ресурсів в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали міжн. науково практ. конф., 18-19 квітня 2019 р. м. Умань. – Умань : «Візаві», 2019 – Ч. 1. С. 82-85.
 7. Долинський Є. В., Долинська О. О. Формування перекладацьких умінь майбутніх гідів-перекладачів для роботи в міжнародній туристичній діяльності в умовах змішаного навчання. Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 травня) / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С. 36-38.
 8. Долинський Є. В. Особливості перекладу офіційно-ділового стилю мовлення. International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek : «Baltija Publishing», 2021. С. 234-238.
 9. Долинський Є. В. Комп’ютерне тестування як об’єктивний засіб контролю освітніх досягнень у вивченні іноземної мови та перекладу. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С. 76-79.

 

МАЦЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, к. пед. наук, доцент

Тема дисертації: 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти», тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Тематика наукових досліджень: застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці перекладачів до професійної діяльності; лексико-граматичні аспекти перекладу, фонетика англійської мови.

Наукові публікації:

 1. Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами ІКТ / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін..  Хмельницький : ХНУ, 2017.  Вип. 12.  С. 53-58.
 2. Реалізація міжпредметних зв’язків з використанням ІКТ в процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців / Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя.    Вип. 98. С. 232-235 с.
 3. Використання симуляційних технологій під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України :електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В.   Вип. 2.  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2018_2_3.pdf
 4. Лексичні засоби вираження модальності у романі Іена Мак’юена «Спокута» / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін.. Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 15. С. 41-46.
 5. Фонетична інтерференція як лінгвістична проблема / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: : зб. наук. праць / ред.. кол.: Ю.П. Бойко, О. В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін.. Хмельницький, 2019.  №17. С. 53-57

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Translation of the Established Communicative Formulas from English into Ukrainian // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС”, 2019, Румунія, Бая-Маре. – С. 152-154
 2. Ономастичний простір художнього тексту та особливості перекладу власних назв у творах жанру «фентезі» // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of philological sciences, international communication and translation studies in Ukraine and EU countries» : conference proceedings. October 30-31, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 340 pages. (Тези міжнародна науково-практичної конференції
  «ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА ЄС» м. Венеція, Італія, 30–31 жовтня 2020 року)
 3. Переклад традиційних формул чарівної казки // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 9-10 квітня 2021, м.Київ.

 

СЄРГЄЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА, к. пед. наук, доцент

 Тема дисертації: спеціальність: 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти», тема дисертації: «Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої Британії».

Тематика наукових досліджень: новітні технології у викладанні перекладу; лексико-граматичні аспекти перекладу.

 Наукові публікації:

 1. Сєргєєва О. В. Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів./ Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 161. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.- С.76-79
 2. Сєргєєва О. В. Процес формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2017.- C. 78-82
 3. Бойко Ю., Сєргєєва О. В. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій./ Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр, Випуск 16. Ужгород, 2018.- С. 195-202.
 4. Сєргєєва О. В. Використання алгоритмів на етапі редагування тексту перекладу при професійній підготовці перекладачів / Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С.162-166.
 5. Сєргєєва О. В. Інтернаціональна лексика у контексті перекладу / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019.- C.
 6. Сєргєєва О. В. Полісемія англійських лексичних одиниць як проблема перекладу. – Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : І. Б. Царалунга, Ю. П. Бойко, Ю. Б. Давидюк та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019. -Вип.17. С.75- 78.
 7. Сєргєєва О. В. Використання антонімічного перекладу при передачі фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. зб.наук.пр. Актуальні проблеми філології та перекладознавства, ХНУ, Хмельницький , 2020, №19. С. 47-50.
 8. Сєргєєва О. В. Переклад історичних реалій в романах Вальтера Скотта. зб. наук.пр.”Актуальні проблеми філології та перекладознавства”. ХНУ, №20. м. Хмельницький, 2020.С. 41-46.
 9. Сєргєєва О. В. Переклад англійського інфінітиву в функції обставини в публіцистичних текстах. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства 2021, № 21, Том 2. Хмельницький 2021. С. 75-79.
 10. Сєргєєва О. В., Провозьон А. В. Неологізми у соціальних мережах та способи їх утворення. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства 2021, ХНУ: , Вип. 22, С. 127-131.

Дані апробації наукової діяльності:

 1. Сєргєєва О. В. ТИПИ КОМПЛЕКСНИХ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ. Доповідь на 45 науково-практичній конференції ХНУ, 25 травня 2017.
 2. Сєргєєва О. В. Тенденції професійного розвитку перекладачів у контексті євроінтеграційних процесів, участь у міжнародномунауково-методологічному семінарі ‛Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів“.-ХНУ, м. Хмельницький, 18 травня 2017 р.
 3. Сєргєєва О. В. ” Формування навичок письмового перекладу у майбутніх перекладачів на основі системи вправ”. Доповідь на 46 конференції ХНУ. 18 травня 2018 р.
 4. Сєргєєва О.В. РОЛЬ КОНТРАСТИВНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ.XII. Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22.-23. березня 2018, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький
 5. Сєргєєва О. В. Комунікативна спрямованість інтерактивних методів навчання при професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії. -VII міжнародний науково-методологічний семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”, 17 травня 2018 р., Київ-Хмельницький
 6. Сєргєєва О. В. Освітні трансформації та інновації професійній підготовці перекладачів.-ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар КОМПАРАТИВІСТИКА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ І ОСВІТІ ДОРОСЛИХ. Київ-Суми, 19 грудня 2018р.
 7. Сєргєєва О. В. Труднощі перекладу неологізмів в американських фільмах. – Доповідь на першій міжнародній конференції “Переклад і мова: компаративні студії”. -Київ, 27-28 березня 2019 р.
 8. Сєргєєва О. В. Суспільно-політичні реаліїї у контексті перекладу. – VII Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної культорології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі”. – М. Хмельницький, 15 травня 2019р.
 9. Сєргєєва О. В. Використання інформаційних технологій у системі навчання дорослих у Великій Британії та в Україні.-VIIІ міжнародний науково-методологічний семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”, 15 травня 2019 р., Київ-Хмельницький
 10. Sierhieieva O.V. PRAGMATIC CONCEPT IN TRANSLATING SOME NATIONAL COMMUNICATIVE FEATURES FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN.Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС» 20–21 вересня 2019 року, Румунія, Бая-Маре
 11. Сєргєєва О. В. Особливості перекладу англійських ідіом морської тематики українською мовою.-Міжн. наук.-пр. конф. Філологія: Сучасний погляд на вивчення актуальних проблем. м. Запоріжжя, 14-15 лютого 2020 р.
 12. Сєргєєва О. В. участь у міжнародному семінарі “How to Make Online Teaching More Engaging” by Alastair Creelman (Sweden). – 7 квітня 2020р
 13. Сєргєєва О. В.Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА ЄС»м. Венеція, Італія 30–31 жовтня 2020 року.
 14. Сєргєєва О. В. «Особливості перекладу безеквівлентної лексики в текстах англомовних ЗМІ» Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми філології: історія та сучасність»,19 лютого 2021 р. м. Хмельницький, ХНУ
 15. Сєргєєва О. В. «Англійські дипломатичні терміни та їхній переклад українською мовою»участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції ФАХОВИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА. Національний авіаційний університет.9-10 квітня, Київ, 2021
 16. Сєргєєва О. В. Всеукраїнська онлайн конференція для викладачв англйської Teaching Experts вд Мовного центру “Полглот” за пдтримки Cambridge English, Ukraine20 січня 2021р.
 17. Сєргєєва О. В.Прагматичний підхід до навчання іноземних мов при професійній підготовці майбутніх перекладачів. Х Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».13 травня 2021, Київ.
 18. Sierhieieva Oksana ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ/ NTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENTIFIC PRACTICE: MODERN AND CLASSICAL RESEARCH METHODS» FEBRUARY 26, 2021, BOSTON,

 

ТАРАСОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, к. пед. наук, доцент

 Тема дисертації: спеціальність: 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти, тема дисертації: «Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університетах США».

Тематика наукових досліджень: методика навчання іноземної мови, теоретичні й практичні аспекти перекладу.

 Наукові публікації:

 1. USING INTERACTIVE WHITEBOARDS TO ENHANCE ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION / O.Tarasova // International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2.nologies / O.Tarasova // International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2. – Iss. 9. – P. 102–110 – (Memphis, USA, Google Scholar)
 2. Використання видеоматеріалів для підвищення мотивації майбутніх учителів іноземної мови /О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2018. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6848
 3. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації. /О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – Вип. 50. – С. 366-370. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6039
 4. Polish experience of foreign language teachers’ training / O. O. Rogulska, O. V. Tarasova // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. – Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 9 (2). – С. 19–25.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8042
 5. Технології підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти України / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Освітній простір України. – 2019. – Вип. 15. – С. 111–123.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8039
 6. Using interactive whiteboards to enhance English language instruction and learning / O. O. Rogulska, O. V. Tarasova // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. – № 1 (16). – С. 342–354.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8036
 7. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Націальної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка: електронне наукове фахове видання. Хмельницький, 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9 (дата звернення: 15.01.2019).http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8975
 8. A MODEL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TRAINING IN THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONSInformation Technologies and Learning Tools Vol 72 No 4 (2019) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2784 Web of Science http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8028
 9. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти / О. О. Рогульська, О. В Тарасова, М. В. Іконнікова, Л. В. Жовнич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2020. – Вип. 55. – С. 196-206. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9882
 10. Аналітичне читання художніх творів як невід’ємна складова навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. No 1(24). С. 393-416. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10260
 11. Проблематика “Кримських сонетів” Адама Міцкевича: методичний аспект // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2021. Вип. 21, т. 1. С. 101–109. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10467

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Виступ на XІV Міжнародній інтернет-конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», 24 березня 2017 року. Доповідь: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ.
 2. Виступ на Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті», 16 травня 2017 року, ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Доповідь: Using Interactive Whiteboards to Enhance English Language Instruction.
 3. Виступ на V міжнародному науково-методологічному семінарі “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів” (18 травня 2017 року, Центр порівняльної професійної педагогіки, ХНУ). Доповідь: Вплив європейської освітньої політики на формування пріоритетних напрямів іншомовної освіти в Україні.
 4. Виступ на міжнародній інтернет-конференції “Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki”, 30-31 травня 2017 року, м. Гданськ, Польща. Доповідь: РROJECT WORK IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.
 5. Виступ на міжнародній конференції “Pedagogika. European Scientific Conference. Theory. Practice” 30-31 липня 2017 року, м. Щецин, Польща. Доповідь: Modern conception of teaching English as a foreign language.
 6. Виступ на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір” (16-17 листопада 2017 року, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів). Доповідь: Теорія і практика підготовки професійно мобільного вчителя англійської мови в умовах євроінтеграційних процесів у суспільстві.
 7. Виступ на XIIІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” 16-18 травня 2018, Вінниця. Доповідь: Innovative technologies in teaching English
 8. Виступ на VI міжнародному науково-­методологічному семінарі: “Розвиток порівняльної і професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”. 18 травня 2018. Центр порівняльної професійної педагогіки ХНУ. Доповідь: New Tendencies in Teaching Foreign Languages.
 9. Виступ на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної науки», м. Київ, 8-9 червня 2018 року, Міжнародний центр наукових досліджень. Доповідь: The Effectiveness of Kahoot! as a Pre-lesson Assessment Tool.
 10. Виступ на 12 Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Humanities, Business, Education and Social Sciences”, 12 червня 2018 року, http://www.earhm.org/conference.php?slug=HBESS-18&sid=4&catDid=149. Доповідь: University Models for ESL and Bilingual Teacher Training.
 11. Виступ на І Міжнародній дистанційній конференції «Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness», 13-14 грудня 2018 року у м. Батумі (Грузія). Доповідь: PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL TEACHER.
 12. Виступ на VII Міжнародній науковій конференції «Perspectives of Science and Education» м. Нью Йорк, США, 15 лютого 2019 р. Доповідь: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ.
 13. Виступ на VIII Міжнародному науково-методологічному семінарі “РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” 15 травня 2019 року. Доповідь: МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США.
 14. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листопада 2020 року, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Доповідь: Academic Integrity: Challenges and Strategies for Ukraine.
 15. Виступ на XV міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. Доповідь: Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів освіти, січень 2021, https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210114
 16. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції забезпечення якості освіти». Доповідь: Використання тренінгових технологій для активізації зацікавленості студентів в особистісному зростанні, січень 2021 https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210122
 17. Виступ на ІV Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи». Доповідь: ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ COGGLE I MINDMEISTER ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, березень 2021 https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20000412