Д.пед.наук, професор

 Тема дисертації: спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: “Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США”.

Тематика наукових досліджень: використання новітніх інформаційних технологій при навчанні перекладу; компетентнісний підхід до навчання перекладу; вивчення зарубіжного досвіду підготовки перекладачів.

Наукові публікації:

 1. Скиба, К.М. (2019). Роль перекладу у локалізації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства 15, 70-73.
 2. Скиба, К.М. (2019) Функціональний підхід, що ґрунтується на «скопос-теорії», як інструмент сучасного перекладача. Актуальні проблеми філології та перекладознавства 18, 25-30.
 3. Скиба, К. М. (2017). Дистанційне он-лайн навчання перекладачів у США. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 15, 104–110.
 4. Skyba K., Karpushyna M., Bloshchynskyi I., Nakonechna A. (2019). Creating Meaningful Foreign Language Environment by Means of Content-based Starters. // Universal Journal of Educational Research 12 (2019). – Р. 2710 – 2716. doi: 10.13189/ujer.2019.071219. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=8521 (Видання включене до наукометричної бази Scopus).
 5. Skyba K., Irkhina, Y., Mulyk, K., Alekseeva O., Postolenko, I., Amelina S. (2020) Active Forms of Training Future Enghlish Language Teachers //Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12 (3). 182-199. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/316 (Видання включене до наукометричної бази Web of Science)
 6. Skyba K., Nychkalo N., Lukianova L., Bidyuk N., Tretko V., Skyba K. (2020) Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19, No. 9, pp. 143-159, September 2020 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.8. (Видання включене до наукометричної бази Web of Science)

 Дані апробації наукової діяльності:

 1. Скиба, К. М. (2021) Використання локалізаційної платформи Crowdin для розвитку сучасних навичок перекладу. Матеріали І Міжнародного конгресу «Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи» (22-23 вересня 2021 року), Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.
 2. Скиба, К.М. (2020) Технології як запорука ефективної роботи усного перекладача. Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції для перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 2020), Київ: Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
 3. Скиба, К.М. (2019) Портфоліо як засіб іпсативного оцінювання навчальної діяльності майбутніх перекладачів. Матеріали Першої міжнародної конференції “Переклад і мова: Комунікативні студії”. Київ: Логос.
 4. Скиба, К.М. (2019) Інноваційні процесуально орієнтовані методи навчання перекладачів: досвід США. Матеріали наук.-практ. конф. “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивнодискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. Київ: Політехніка.
 5. Скиба, К.М. (2019) Етичний аспект перекладацької діяльності в процесі міжкультурної комунікації. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції “Переяславська мовознавча толока”. Переяслав-Хмельницький. (Електронна книга).
 6. Skyba, K.M. (2019) Mainstream Trends of the US Education in the 21st Century. Book of abstracts of International Congress on People, Power & Politics. (Електронна книга).
 7. Скиба, К. М. (2017). Види оцінювання результатів навчання усних та письмових перекладачів у вишах США, Матеріали VІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Київ; Хмельницький: Термінова поліграфія.