Долинський Євген Володимирович,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладознавства.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Спеціальність: «Мова та література (французька, англійська)».

Кваліфікація: магістр філології, викладач-дослідник французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладач з французької та англійської мов

Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук: «Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів з використанням засобів дистанційного навчання», Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 в Хмельницькому національному університеті 20 лютого 2012 року.

Тема дисертації на здобуття вченого звання доктора педагогічних наук: «Теоретичні та методичні основи формування професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету». Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України 22 травня 2019 року.

Інформація про стажування:

1. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, період з 07.10.2020 по 07.12.2020 року. Посвідчення № 138/20 від 8.12.2020 року;

2. Краківський Економічний університет, період з 14.09.2020 по 9.10.2020 року. Сертифікат NR 2543/MSAP/2020 від 9.10.2020 року.

Професійні та наукові інтереси:

Лексичні аспекти перекладу; термінознавство; застосування інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності перекладача.

 Курси, які викладає:

 1. Переклад медичної термінології
 2. Переклад юридичних термінів
 3. Переклад науково-технічних текстів
 4. Військовий переклад
 5. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури

Друковані праці:

Монографія:

Долинський Є. В. Професійна підготовка майбутніх перекладачів в умовах інформаційно-освітнього середовища університету. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. – 384 с. Рекомендовано до друку Вченою радою інституту вищої освіти НАПН України, протокол № 3/10 від 19.03.2018.

Посібники:

 1. Theory and practice of translation (Теорія і практика перекладу): навчальний посібник / Скиба К. М., Долинський Є. В., Крамар В. Б., Мацюк О. О., Ємець О. В.. Хмельницький : ХНУ, 2015. 310с.
 2. Долинський Є. В., Юркова В. П. Французька мова. Практичний курс : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. 276 с.
 3. Долинський Є. В., Шоробура І. М., Долинська О. О. Менеджмент вищої освіти. Хмельницький: ПП Заколодний М. І., 2015. 259 с.
 4. Долинський Є. В., Скиба К. М. Інформаційні технології у професійній діяльності перекладача : навч. посіб. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. 207 с.

Статі у фахових виданнях України:

 1. Долинський Є. В. Інтегроване навчання як засіб розвитку професійної компетенції майбутніх перекладачів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 66-68.
 2. Долинський Є. В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наук. праць. – Київ. КНЛУ, 2010. – Вип. 42. – С. 202-207.
 3. Долинський Є. В. Дистанційні технології навчання перекладачів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 24. – С. 320–324.
 4. Долинський Є. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання. Молодь і ринок : щомісячний. наук.-пед. журнал. – Дрогобич, 2010. – № 7–8 (66–67). – С. 128–132.
 5. Долинський Є. В., Романишина Л. М. Форми, методи і засоби формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання. Збірник наукових праць / «Педагогічний дискурс». ХГПА. – Хмельницький, 2010. – № 8. – С. 63–68.
 6. Долинський Є. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх перекладачів. Збірник наукових праць / «Педагогічний дискурс» ХГПА. – Хмельницький, 2010. – № 7. – С. 86–90.
 7. Долинський Є. В. Про особливості структури комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. Збірник наукових праць / Нац. Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – №  53. – С. 29–33.
 8. Долинський Є. В. Компоненти, критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного пед. ун-ту ім. П. Тичини ; ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол.ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Вип. 3. – С. 142–149.
 9. Долинський Є. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 122–128.
 10. Долинський Є. В. Стан сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 492–495.
 11. Долинський Є. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі майбутніх перекладачів. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2012. Вип. 12. С. 140–144.
 12. Долинський Є. В. Посилення мотивації майбутніх перекладачів до професійного зростання засобами інформаційних технологій. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2012. № 6. С. 55–59.
 13. Долинський Є. В. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних досліджень інформатичної підготовки майбутніх перекладачів. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2013. № 15. С. 223–228.
 14. Долинський Є. В. Роль методу навчання в системі комп’ютерно-орієнтованої методики вивчення іноземних мов студентами-перекладачами. Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. Дрогобич, 2013. № 3 (98). С. 117–121.
 15. Долинський Є. В., Юркова В. П. Актуальність дослідження формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів як невід’ємної складової інформатизації суспільства. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadps_2013_2_9
 16. Dolynskyi Ye. V. Informative competence of future interpreters as part of their competitive ability in the development of sociallylabor relationship. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 4. Т. 2. С. 132–136.
 17. Долинський Є. В. Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та перекладу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2013. № 1 (7). С. 82–86.
 18. Долинський Є. В. Інформатична підготовка майбутніх перекладачів. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. Вип. 1. С. 16–26.
 19. Долинський Є. В. Дидактичні принципи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні перекладу. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. Випуск 19. С. 139–145.
 20. Долинський Є. В. Підготовка студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в університетах США. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. Ч. 3. С. 39–46.
 21. Долинський Є. В. Педагогічні умови формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів при вивченні іноземної мови. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Луцьк : друкарня «ВолиньПоліграф», 2013. № 2 (дод. 2). С. 371–377.
 22. ДолинськийЄ. В. Досвід використання новітніх інформаційних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії. Інформаційні технології в освіті. Херсон : Херсонський держ. університет, 2013. № 17. С. 91–98. URL: http://ite.kspu.edu/webfm_send/742.
 23. Долинський Є. В. Компетентнісний підхід та основні дефініції процесу інформатичної підготовки майбутніх перекладачів. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2013. Вип. 14. С. 168–173.
 24. Долинський Є. В. Методологічні засади системи формування інформативної готовності майбутніх перекладачів в університетах. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2014. Вип. 16. С. 51–54.
 25. Долинський Є. В. Географічна структура і освітні рівні фахової підготовки майбутніх перекладачів в університетах України. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. Вип. 4. С. 8–11.
 26. Долинський Є. В. Методичні засади системи формування інформатичної готовності майбутніх перекладачів в університетах. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2014. № 16. С. 51–54.
 27. Долинський Є. В. Дидактичні функції інтернет-технологій у професійно-практичній підготовці бакалаврів спеціальності «Переклад». Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 19. (2). С. 71–78.
 28. Долинський Є. В. Інформаційно-комп’ютерне середовище підготовки бакалаврів на першому рівні вищої освіти в університеті. Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 86. Ч. 1. С. 45–48.
 29. Долинський Є. В. Діагностика готовності майбутніх перекладачів до професійної підготовки в інформаційному середовищі ВНЗ. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КЗВО «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 32. С. 64–71.
 30. Долинський Є. В. Підготовка майбутніх перекладачів в контексті вимог сучасного ринку праці. Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. 2017. № 76. С. 22–25.
 31. Долинський Є. В. Структурний аналіз сформованості професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-комп’ютерному середовищі. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2015. Вип. 19. С. 64–68.
 32. Долинський Є. В. Сутність професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в сучасних умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту». Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КЗВО «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 29. С. 118–123.
 33. Долинський Є. В. Цілі і завдання інформатичної підготовки студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн та ін. Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. Вип. 34. С. 283–288.
 34. Долинський Є. В., Юркова В. П. Використання продуктів компанії Google для професійної підготовки майбутніх перекладачів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Випуск 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_5
 35. Dolynskyi Ye. V. Computer-aided translation in the process of modern scientific and technical translation. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал. 2014. Вип. 3–4. С. 94–98.
 36. Dolynskyi Ye. V. Peculiarities of formation the informative competence of future translators in EU Universities. Порівняльна професійна педагогіка: наук. журн. / голов. ред. Н. М. Бідюк. Київ–Хмельницький : ХНУ, 2014. № 3. Т. С. 65–70.
 37. Долинський Є. В., Петраш А. І. Можливості використання освітніх Інтернет-ресурсів для побудови змісту елективних курсів з іноземної мови. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : Видавництво ХІСТ, 2014. № 1 (9). С. 27–31.
 38. Долинський Є. В. Запровадження системи профільного навчання для становлення майбутнього фахівця з іноземної мови. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Випуск 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_1_5
 39. Долинський Є. В. Дослідження використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інформатичної підготовки майбутніх перекладачів в університетах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: збірник статей. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 44. Ч. 5. С. 47–54.
 40. Долинський Є. В. Конструювання системи вправ для формування мовленнєвих навичок посібника елективного курсу «Моя Франція». Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія : Педагогіка та психологія. Чернівці : ЧНУ, 2015. Вип. 734. С. 28–34.
 41. Долинський Є. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи на уроках іноземної мови. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. 2015. № 2 (10). С. 101–108. URL: http://od.kubg.edu.ua/ index.php/journal/article/view/239
 42. Долинський Є. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб вивчення іноземної мови майбутніми перекладачами. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014 р. Вип. 128. С. 366–371.
 43. Долинський Є. В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2017. Випуск 13. С. 21–25.
 44. Долинський Є. В. Результати експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2016. Випуск 11. С. 45–50.
 45. Долинський Є. В. Особливості перекладу англійської юридичною термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ,2019, № 17 С. 57-62.
 46. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської військової термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2020, № 20. С. 17-22.
 47. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської юридичної термінології в офіційно-діловому мовлення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2021, № 21, Том 2. С. 5-12.
 48. Долинський Є. В. Риторичні прийоми у політичних прийомах політичних лідерів як засоби маніпуляції суспільною свідомістю громадян. Науковий вісник ХДУ. Серія Германістика та міжкультурна комунікація№ 1 (2021), Херсон. С. 45-51.
 49. Dolynskiy Ie. Stylistic and translation aspects of English military texts. Науковий вісник. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 15. C. 46-50.
 50. Долинський Є. В. Виклики пандемії: комп’ютеризація освітнього процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 48. С. 67-75.
 51. Долинський Є. В. Інформаційно-освітнє середовище університету як ефективний засіб професійної підготовки майбутніх перекладачів у сучасних умовах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 77. Т. 1. С. 34-40.
 52. Долинський Є. В. Роль і місце ділової англійської мови в підготовці майбутніх перекладачів. Закарпатські філологічні студії : наук. видання. Вип. 17. Т. 2. Ужгородський національний університет, 2021. С. 33-38.
 53. Долинський Є. В. Особливості європейського досвіду навчання теорії та практики перекладу майбутніх іноземних філологів. Педагогічний дискурс, зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, Вип.29, 2020. С. 88–93. doi: 10.31475/ped.dys.2020.29.01
 54. Долинський Є. В. Електронні освітні ресурси для професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 49. С. 64-72.
 55. Долинський Є. В. Етноспецифіність власних імен і передача їх значень у мові перекладу. Закарпатські філологічні студії : наук. видання. Вип. 18. Ужгородський нац. університет, 2021. С. 200-204.

Статті у міжнародних виданнях, що включені до наукометричних баз:

 1. Dolynskyi Ye. V. Theoretical basis and conceptual possibilities of using the internet educational resources in the professional training of future foreign language specialists. International journal of economics and society. Vol. 1. Issue 1. P. 30–34.
 2. Долинський Є. В. Перспективи вдосконалення механізму формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів в контексті глобальних питань економіки. Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking. №8. Р. 29–37.
 3. Dolynskyi Ye. V. Current state of university student’s readiness to perceive the ICT integration in their translation courses. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME). Vol. 6, Issue 4. Ver. IV. P. 9–12.
 4. Dolynskyi Ye. V. Internet social networks as an effective electronic educational environment for future translators training. The Advanced science journal. Vol. 2016. Issue 02. P. 69–73.
 5. Dolynskyi Ye. V. Pedagogical conditions of future translators’ effective training in the university information environment. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Vol. 5. Issue 8. P. 11–15. URL: http://www.ijhssi.org/v5i8(version%201).html.
 6. Dolynskyi Ye. V. The analysis of scientific researches concerning education information technologies systems in higher education institutions. Open educational E-Environment of modern university. Issue 2. Collected scientific works. / editorial board : Morze, O. Buinytska. Kyiv : Borys Grinchenko Kyiv University, 2016. P. 18–30. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/25/63#.XEW9XDAzbIU.
 7. Dolynskyi Ye. V. The system of information translation environment. Science and education a new dimension. Natural and technical sciences. Vol. IV (11). Issue 96. P. 38–42. URL: https://www.academia.edu/36110705/ SCIENCE_and_EDUCATION_a_NEW_DIMENSION_NATURAL_and_TECHNICAL_SCIENCE_Issue_96.
 8. Mishchynska I., Dolynskyi Ye, Moroz N, Palahniuk M, Bloshchynskyi I. Significance and Characteristic Features of “Fundamentals of Translation” Course Design. ALRJournal. 2021; 5(6): 97-103.https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-38159&volume=5&issue=6
 9. Rusnak І. S., Vasylyk M. S., Dolynskiy Ie. V., Severina T. M., Vornyk M. M. The effectiveness of applying the communicative approach in teaching English at higher education institutions. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Issue 11/01-XVI.  P. 138-144. (Web of Science)
 10. Bloshchynskyi I., Balendr A., Dolynskyi Ye, Hrishko-Dunaievska V, Herasimova O.Designing ESP Online Course for Personnel of Law-Enforcement Agencies of Ukraine. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL Number 7. July 2021 Pp. 331-344. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.23 (Web of Science)
 11. Tetiana Kharchenko, Tеtіana Semashko, Ievgen Dolynskiy, Liliia Bespala, Tetiana Ivanova. Use of Moodle LMS-Based Tests for Enhancing Linguistic Competence of Students Majoring in Foreign Language Philology. Journal of Curriculum and Teaching. Vol. 10, No. 4; 2021 URL: https://doi.org/10.5430/jct.v10n4p67. Published by Sciedu Press. https://www.sciedupress.com/journal /index.php/jct/article/view/21153(Scopus)
 12. Ievgen V. Dolynskiy, Olesia O. Dolynska, Tetiana H. Kharchenko, Odarka O. Kravchenko, Iryna V. Skril (2022). Development of Interpretation Skills in Future Escort Interpreters for Work inInternational Tourist Activity. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13 (1). 310–324. https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/682/537 (Web of Science)
 13. Svitlana Z. Romanyuk, Ivan S. Rusnak, Ievgen V. Dolynskiy, Larysa V. Maftyn & Zinovii M. Onyshkiv (2022). Competence-Based Readiness of Future Teachers to Professional Activity in Educational Institutions. Journal of Curriculum and Teaching Vol. 11, No. 2; 2022. p. 42-55 (Scopus)