Дмитрошкін Денис Едуардович, старший викладач кафедри германської філології та перекладознавства.

 

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

 

Вища освіта: Хмельницький національний університет, диплом з відзнакою.

Спеціальність: переклад.

Кваліфікація: Перекладач, вчитель англійської мови.

 

 Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата філологічних наук: «Семантичні та структурні аспекти функціонування спортивних композитів у американському медіадискурсі», Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Інформація про стажування:

1. Хмельницький національний університет, період з 1.12.2020 по 30.05.2021, Сертифікат № 21/250;

2. Полонійна академія у Ченстохові, Республіка Польща, період з 25 жовтня до 05 грудня 2021 р. Сертифікат № FSI-250513-Cz

Основні наукові інтереси: композитологія, неологія, соціолінгвістика, сленг, синхронний переклад, американський спортивний медіадискурс, аудіовізуальний переклад

Дисципліни:

 • Комунікативні стратегії (англійська мова)
 • Практичний курс першої іноземної мови та практика викладання
 • Соціолінгвістичні проблеми в аспекті перекладу (спецкурс)
 • Переклад офіційно-ділових документів (спецкурс)
 • Переклад стандартизованої документації (спецкурс)
 • Академічний переклад (спецкурс)
 • Переклад офіційних документів міжнародних організацій (спецкурс)

Основні наукові публікації

 Посібники:

1. Intermediate English (Practical Course of English) =Практичний курс англійської мови : навч. посібник / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ю.П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 433 с. (англ).

2. Upper Intermediate English (Practical Course) = Практичний курс англійської мови. 2 курс : навч. посібник / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ю. П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 273 с. (англ.). ISBN 978-966-330-294-2.

Статті:

 1. Дмитрошкін Д.Е., Купчишина Ю.А. Структурно-семантичні параметри англійськомовних комерційних пропозицій та замовлень. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Гельветика. Вип 22. Том 2. 2022. С. 160-165.
 2. Дмитрошкін Д.Е.Телескопізми із корелятами власних назв на вираження ознаки в сучасному американському спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. №24. 2022. С. 10-14.
 3. Дмитрошкін Д.Е., Купчишина Ю.А. Лінгвістичні особливості американського спортивного коментаря як мовленнєвого жанру. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк: Гельветика. Вип. 16. 2022. С. 115-121.
 4. Дмитрошкін Д.Е. Класифікація складних слів “палі” (на матеріалі американського спортивного дискурсу). The 9th International scientific and practical conferenceScience, innovations and education: problems and prospects” (April 6-8, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Р. 395-406.
 5. Дмитрошкін Д.Е. Семантичне декодування спортивної композити за лексичними та морфологічними ознаками.International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 467-478.
 6. Дмитрошкін Д.Е. Числівникові композитні номінанти із компонентами on, for, and в сучасному американському спортивному медіа дискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. 2021. №22. С. 37-42.
 7. Дмитрошкін Д.Е. Телескопізми із корелятами власних назв на вираження ознаки в сучасному американському спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. ХНУ. Вип. 24. C. 10-14.
 8. Дмитрошкін Д.Е. Координативна композита в американскьому спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ. №19. 2020. – С. 61-66.
 9. Дмитрошкін Д.Е. Стилістичний аспект використання спортивних композитів за межами спортивного дискурсу. International scientific innovations in human life. Manchester, United Kingdom. Cognum Publishing House. С. 352-362 ISBN 978-92-9472-195-2
 10. Дмитрошкін Д.Е. Лексико-семантичне поле удар в сучасному американському спортивному дискурсі. The world of science and innovation. London, United Kingdom, Cognum Publishing House. С. 466-477 ISBN 978-92-9472-197-6
 11. Дмитрошкін Д.Е. Координативна композита в американскьому спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ. №19. 2020. С. 61-66
 12. Дмитрошкін Д.Е. Телескопізми з основою іменника в американському спортивному медіа дискурсі. Modern science: problems and innovations. Stockholm, Sweden. SSPG Publish.  C. 523-529 ISBN 978-91-87224-07-2
 13. Дмитрошкін Д.Е. Полікомпонентні лексичні одиниці в американському спортивному медіа дискурсі. Topical issues of the development of modern science. Sofia, Bulgaria. Publishing House “ACCENT”. С. 382-392 ISBN 978-619-93537-5-2
 14. Дмитрошкін Д.Е. Композитні номінанти з основами-числівниками в американському спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2019. Вип. 15.  С. 12-17
 15. Дмитрoшкін Д.Е. Дискурсивні особливості синтетичних складних слів американської терміносистеми спорт. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи. Кам’янець-Подільський. 2019. С. 39-44
 16. Дмитрошкін Д.Е. Внутрішня семантика біномних композитних номінантів американського спортивного дискурсу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2019. Вип. 16
 17. Дмитрошкін Д.Е. Переклад спортивних неологізмів та де термінологізованих лексичних одиниць із стилістичним та гумористичним забарвленням. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма. Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 2019. С. 215-221
 18. Дмитрошкін Д.Е.Компоненти та моделі основоскладання в сучасній спортивній термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 16-21
 19. Дмитрошкін Д.Е.Алгоритм визначення типів складних слів (на матеріалі американскього спортивного дискурсу). Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Miegzykulturowa. Видавництво Люблінського Університету Іонна Павла ІІ. Люблін, 2017. С.187-203
 20. Дмитрошкін Д.Е. Структурні моделі та лексичні групи спортивних. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ. 2016. Вип. 10. С. 207-210
 21. Дмитрошкін Д.Е. Дискурсивні особливості процесу детермінологізації композитів терміносистеми спорту. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2016. Вип. 11. C. 41-45
 22. Дмитрошкін Д.Е. Структурні моделі оказіональних прикметників-композитів у мовленні американських спортивних коментаторів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький: ХНУ, 2015. Вип. 8. С. 36-39
 23. Дмитрошкін Д.Е. Оказіональні прикметники із суфіксами -ing та -ed в американському спортивному дискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький: ХНУ, 2015.  Вип. 9.  С. 60-63
 24. Дмитрошкін Д.Е. Сучасні підходи до визначення типу складних слів в англійській мові. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Актуальні проблеми філології. К.: КиМУ, 2015. С. 42-46
 25. Дмитрошкин Д.Э. Особый вид сложно-производных лексических единиц в американском спортивном дискурсе. Профессиональное лингвообразование: материалы восьмой международной научно-практической конференции. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. С.553-558. – ISBN 978-5-00036-072-9
 26. Дмитрошкін Д.Е. Архітектоніка сучасного корпусу композитних номінантів (на матеріалі американського спортивного дискурсу). Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Актуальні проблеми філології. Київ: КиМУ, 2014. С. 174-185
 27. Дмитрошкін Д.Е. Особливості мовлення американських спортивних коментаторів: граматичний аспект. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Актуальні проблеми філології. Київ: КиМУ, 2013. C. 158-160
 28. Дмитрошкін Д.Е. Гра слів з власними назвами в складні телескопічних утворень американської та канадської терміносистеми хокею. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету Актуальні проблеми філології. Київ: КиМУ, 2012. № 4. C. 97-108
 29. Дмитрошкін Д.Е. Класифікація складних лексичних одиниць сучасної американської спортивної терміносистеми. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 95. С. 370-373
 30. Дмитрошкін Д.Е. Дискурсивні характеристики функціонування спортивних композитів в американcькому соціокультурному просторі. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія Іноземна філологія. Київ: КиМУ, 2011. Вип. 8. C. 143-160
 31. Дмитрошкін Д. Структурно-складні іменники у мові спорту. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010 С. 125-127
 32. Дмитрошкін Д. Соціально детермінований композит у сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2010. – Вип. 51. С. 109-112
 33. Дмитрошкін Д. Особливості утворення спортивних термнів-композитів. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. Вип. 42. С. 49-56
 34. Дмитрошкін Д. Стилістичні функції емоційно-експресивних структурно-складних одиниць (на матеріалі американського спортивного дискурсу. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія Іноземна філологія. Київ: КиМУ, 2010. Вип. 7.
 35. Дмитрошкін Д. Агентивний суфікс -er у сучасній англійській мові спорту. Науковий вісник Волинського національного угіверситету ім. Л. Українки. Луцьк: ВНУ, 2010. №8. С. 417-419
 36. Дмитрошкін Д.Е. Оказіональні композити в сучасному американському спортивному дискурсі. Зб. наук. праць Київськ. міжнар. ун-ту. С. 63-79
 37. Дмитрошкін Д.Е. Композити з використанням власних назв як окремий тип лексичних одиниць. Зб. наук. праць міжнародної наукової конференції Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький: ХНУ, 2007. випуск 4.  С. 59-61

Тези:

 1. Дмитрошкін Д.Е. Особливості використання часів past simple та present perfect в англомовних академічних текстах. Збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» 25 травня – 26 травня 2022 року. Камянець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2022. С. 32-36
 2. Дмитрошкін Д.Е. Особливості використання часовихї форм при перекладі академічних текстів на англійську мову. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представ- ників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25–26 лютого 2022 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних дослід- жень», 2022. С. 72-77
 3. Дмитрошкін Д.Е. Числівникові композити із агентивним суфіксом –er в американському спортивному медіадискурсі. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» 18 – 19 березня 2021 року. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2021. С. 36-39
 4. Дмитрошкін. Д.Е. Числівникові композити із агентивним суфіксом –er в американському спортивному медіа дискурсі. Матеріали IV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи», Камянець-Подільський, 2021. С. 36-39
 5. Дмитрошкін. Д.Е. Переклад сленгу семантичного поля кохання/відносини українською мовою (на прикладі телевізійного серіалу «Friends»). Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», Переяслав, 2021. С. 171-176