Бойко Юлія Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства, керівник наукової тематики кафедри «Проблеми лексичної та граматичної семантики, прагматики й стилістики в когнітивно-дискурсивній парадигмі».

Початок роботи в університеті: 1996 рік.

Вища освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, диплом з відзнакою.

Спеціальність: романо-германська філологія.

Кваліфікація: Філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури.

Тема дисертації на здобуття вченого звання кандидата філологічних наук: «Функціонування підрядних речень у текстах різних стилів (на  матеріалі англомовної прози та публіцистики)», Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 24 жовтня 2002 року.

Тема дисертації на здобуття вченого звання доктора філологічних наук: «Англійське складнопідрядне речення: структурно-семантичний, когнітивний та функціональний аспекти».  Спеціальність 10.02.04 – германські мови.  Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 12 вересня 2013 року.

Інформація про стажування:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, період з 27.02.2019 по 30.05.2019, Сертифікат № 056/383;

2. Краківський Економічний університет, період з 09 березня до 29 травня 2020 р. Сертифікат NR 2219/MSAP/2020

Наукові інтереси: історичний, функціональний та когнітивний, синтаксис; гендерна лінгвістика, культурологія, зіставна типологія англійської та української мов.

Навчальні предмети, які викладає: Історія англійської мови; Порівняльна граматика англійської та української мов; Порівняльна лексикологія  англійської та української мов; Методологічні основи сучасних лінгводискурсивних досліджень; Міжкультурна та міжпрофесійна комунікація.

Друковані праці:

Монографія:

Бойко Ю.П. Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та діахронії: монографія / Ю.П. Бойко. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 452 с. (Рецензія: Бессонова О.Л. Бойко Ю.П. Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та діахронії: монографія. – Наукові записки. – Випуск 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 488).

Статті:

 1. Бойко Ю.П. Частота вживання підрядних речень як параметр авторського та функціонального стилів / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.] / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 165–166. – С. 245–259.
 2. Бойко Ю.П. Варіативність авторського дискурсу при реалізації довжини гіпотактичних структур / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр. ] / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 213. – С. 57–68.
 3. Бойко Ю.П. Диференційний потенціал складнопідрядного речення
  у текстах художнього та публіцистичного стилів мовлення / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.] / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 319–320. Германська філологія. – С. 121–134.
 4. Бойко Ю.П. Реалізація теми та реми в комунікативній структурі висловлення / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.] / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 341 : Германська філологія. –
  С. 57–68.
 5. Бойко Ю.П. Членування складнопідрядного речення на логіко-комунікативному рівні / Ю.П. Бойко // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В. Левицького [зб. наук. праць]. – Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – С. 331–336.
 6. Бойко Ю.П. Поліпредикативна структура: семантико-синтаксичний аспект / Ю.П. Бойко // Сучасні дослідження з іноземної філології [зб. наук. праць.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 281–290.
 7. Бойко Ю.П. Конститутивні ознаки семантичної структури речення
  у працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.]: Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 341. – С. 35–47.
 8. Бойко Ю.П. Предикативність в аспекті комунікативного синтаксису /
  Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.] / наук. ред.  В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 441–443. – С. 100–103.
 9. Бойко Ю.П. Актуалізація як явище комунікативного синтаксису / Ю.П. Бойко // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту. Серія : Філологічні науки. Вип. 81 (2). – 2009. – С. 244–248.
 10. Бойко Ю.П. Актуальний аспект поліпредикативного речення
  в англомовному художньому дискурсі / Ю.П. Бойко // Філологічні трактати. – Т. 1. – Суми. – 2009. – № 2. – С. 108–117.
 11. Бойко Ю.П. Взаємозв’язок семантико-синтаксичної та комунікативної структур речення / Ю.П. Бойко // Філологічні науки [зб. наук. праць] : Мовознавство. – Луцьк, 2009. – Вип. 5. – С. 47–52.
 12. Бойко Ю.П. Категорія таксису та зумовленості у діалогічному
  дискурсі / Ю.П. Бойко // Проблеми семантики, прагматики та комунікативної лінгвістики [зб. наук. пр.]. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 271–279.
 13. Бойко Ю.П. Лінгвокогнітивний та комунікативний підхід
  до встановлення специфіки гендерно-маркованих полі предикативних конструкцій / Ю.П. Бойко // Держава та регіони : наук.-вироб. журнал. – Серія: Гуманітарні науки, Запоріжжя, 2009. – № 1–2. – С. 56–60.
 14. Бойко Ю.П. Об’єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Житомир, 2009. – Вип. 45. – С. 110–114.
 15. Бойко Ю.П. Екскурс в історію генеративної граматики /
  Ю.П. Бойко // Наук. записки. – Вип. 89 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка,
  2010. – С. 151–157.
 16. Бойко Ю.П. Основи формального представлення структури речення в англомовному дискурсі / Ю.П. Бойко // Філологічні науки [зб. наук. пр.] : Кам’янець-Подільський нац. ун-ту імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 22. – Т. 2. – С. 10–14.
 17. Бойко Ю.П. Репрезентація когнітивних моделей засобами складнопідрядного речення / Ю.П. Бойко // Нова філологія [зб. наук.
  праць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 40. – С. 62–67.
 18. Бойко Ю.П. Когнітивна інтерпретація речення як комунікативної одиниці / Ю.П. Бойко // Мовні та концептуальні картини світу. – К., 2010. – Вип. 29. – С. 99–103.
 19. Бойко Ю.П. Поліпредикативне ціле: від формально-граматичної організації до семантичної моделі / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. пр.]. – Вип. 341. – Серія: Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 532. – С. 63–78.
 20. Бойко Ю.П. Принципи та параметри дослідження складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики / Ю.П. Бойко // Лінгвістичні студії [зб. наук. праць]. – Донецьк : ДонНУ. – 2011. – Вип. 22. – С. 187–192.
 21. Бойко Ю.П. Глибинні структури та механізми їх переходу в поверхневі з урахуванням семантичних ролей / Ю.П. Бойко // Наукові записки Ніжин. держ.
  ун-ту імені М. Гоголя [зб. наук. пр.] / відп. ред. Г.В. Самойленко. – Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2012. – Вип. 34. – С. 59–64.
 22. Бойко Ю.П. Когнітивне моделювання складнопідрядного речення /
  Ю.П. Бойко // Нова філологія [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 52. – С. 121–125.
 23. Бойко Ю.П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині / Ю.П. Бойко // Сучасні дослідження з іноземної філології [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2012. – Вип. 10. – С. 220–228.
 24. Бойко Ю.П. Реалізація відношень центр-периферія у синтаксичному мікрополі складнопідрядного речення / Ю.П. Бойко // Наукові записки. – Вип. 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2012. – С. 368–372.
 25. Бойко Ю.П. Синкретизм у системі англійського гіпотаксису /
  Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту [зб. наук. праць] / наук.
  ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2012. – Вип. 630–631. – С. 173–181.
 26. Бойко Ю.П. Синтаксичний концепт та фрейм у структурі гіпотаксису: семантико-когнітивний аспект / Ю.П. Бойко // Наук. вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна [зб. наук. праць] / наук. ред. І.С. Шевченко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – № 1002. – Вип. 69. – Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – С. 49–56.
 27. Levitsky V.V. Sentence Length and Sentence Structure in English Prose / V.V. Levitsky, Yu.P. Melnyk (Yu.P. Boyko) // Glottometrics. – Germany : RAM-VERLAG. – 2010. – # 20. – P. 14–24.
 28. Бойко Ю.П. Актуальне членування речення крізь призму пресупозиції / Ю.П. Бойко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць за матеріалами I Всеукр. наук. конф., 12 – 13 травня 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 67–69.
 29. Бойко Ю.П. Селективність авторского стиля на уровне предложения / Ю.П. Бойко // Квантитативная лингвистика: исследования и модели (КЛИМ-2005) : сб. науч. работ по материалам всерос. науч. конф., 6–10 июня 2005 г. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2005. – С. 303–315.
 30. Бойко Ю.П. Гендерний фактор у перекладі / Ю.П. Бойко // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : зб. наук. праць за матеріалами V всеукр. наук. конф., 10-11 квітня 2008.р. – Харків. – С. 15–17.
 31. Бойко Ю.П. Гендерный компонент в языке и переводе / Ю.П. Бойко // Методологічні проблеми сучасного перекладу: зб. наук. праць за матеріалами VIII міжнар. наук.-метод. конф., 23–25 січня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С. 76–77.
 32. Бойко Ю.П. Семантичні аспекти дослідження англійського речення у сучасній лінгвістиці / Ю.П. Бойко // Семантика мови і тексту : зб. наук. праць за матеріалами Х міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 205–207.
 33. Бойко Ю.П. Засадничі принципи та напрями класичного та новітнього синтаксису / Ю.П. Бойко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць за матеріалами IV міжнар. наук. конф., 2–3 квітня 2009 р. – Хмельницький. – С. 123–127.
 34. Бойко Ю.П. Когнітивно-прагматична ситуація у поліпредикативному реченні / Ю.П. Бойко // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 26–27 травня 2011 р. – Умань. – С. 192–194.
 35. Бойко Ю.П. Когнітивні принципи організації синтаксичного концепту / Ю.П. Бойко // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук. конф. германістів з міжнародною участю, 21 квітня 2012 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 88–89.
 36. Бойко Ю.П. Семантико-когнітивна організація гіпотаксису: напрями та перспективи досліджень / Ю.П. Бойко // Семантика мови і тексту : зб. наук. праць за матеріалами ХІ міжнар. наук. конф., 26–28 вересня 2012 р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 386–389.
 37. Бойко Ю.П. Концептосфера гипотаксиса в фокусе фреймовой конфигурации / Ю.П. Бойко // Язык и культура : сб. науч. работ по материалам междунар. науч.-практ. конф., 23 ноября 2012 г. / под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. С.Г. Проскурина. – Новосибирск : НГУ, 2012. – С. 173–178.
 38. Бойко Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотактичної конструкції / Ю.П. Бойко // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ по материалам межд. крымского лингвистического конгресса «Язык и мир», 1 – 5 октября 2012 г. / наук. ред. А.Н. Рудяков. – Вып. 4. – Симферополь : Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 19–21.
 39. Бойко Ю. П. Концептофреймова модель когнітивно-семантичного мікрополя складнопідрядного речення / Ю. П. Бойко //Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 38. – С. 34-37.
 40. Бойко Ю. П. Об’єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці/ Ю. П. Бойко// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Випуск 45. – С. 110-114.
 41. Бойко Ю. П. Гендерно маркована гіпотаксична модель клаузи / Ю. П. Бойко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Випуск 8. – С. 5-11.
 42. Формування когнітивної моделі складнопідрядного реченння як ментального утворення Ю. П. Бойко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – Випуск 11. – С. 3-8.
 43. Бойко Ю. П. Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англій ської мови/ Ю. П. Бойко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – Випуск 13. – С. 3-6.
 44. Бойко Ю.П. Ядро-периферія у синтаксичному мікрополі складнопідрядного речення / Ю. П. Бойко // Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ) м. Кропивницький, 2017. – Вип. 18. – С. 12-18.
 45. Бойко Ю.П. Маніфестация гендерних стереотипів у сучасному дискурсі / Ю. П. Бойко // Філологічні трактати. –Т.1. – Суми, Сумський державний педагогічний університет, 2017. – С. 18–23.
 46. Бойко Ю. П., Сєргєєва О.В. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій/ Ю. П. Бойко, О.В. Сєргєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: УНУ, 2018. – Випуск 16. – С. 195-202
 47. Бойко Ю.П. Роль категоризації та концептуалізації при форуванні когнітивних структур // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 164. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. В.Винниченка, 2018. – С.55-58
 48. Бойко Ю.П., Диференційні ознаки гендерної ідентичності на синтаксичному рівні // Нова філологія [зб. наук. праць] №73, Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 21-25.
 49. Бойко Ю.П., Польова організація складнопідрядного речення // наукові записки. Серія «Філологічні науки» // Ніжинський держ. ун-тет Миколи Гоголя, 2018. – Кн. 1. С. 18-23.
 50. Бойко Ю.П. Синкретичні значення підрядних речень в англійській мові // Філологічні трактати. – 2018. – Т. 10. – №5 – Суми, С.18-23.
 51. Бойко Ю. П. Композитиви як продуктивний спосіб словоскладання у спортивному англомовному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 15. С. 3–7.
 52. Бойко Ю. П. Фреймові сітки у гіпотаксичних конструкціях. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць . Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 18. С. 5–9.
 53. Бойко Ю.П. Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення. Лінгвістичні студії Linguistic Studies:міжнародний збірник наукових праць. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 37. С. 39–43.
 54. Бойко Ю.П. Відтворення лексико-граматичних гендерних маркерів при перекладі на українську мову. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 19–25.
 55. Бойко Ю.П. Семантична модель клаузи крізь призму аргументно-предикатної структури її компонентів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2019. С. 18–26
 56. Бойко Ю. П. Долинський Є. В., Особливості перекладу англійської військової термінології // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ. 2020. С. 13 – 19
 57. Бойко Ю.П. Конфігурація композиційної схеми “траєктор-орієнтир” у комунікативній організації речення // Науковий вісник ХНУ, 2020. С. 5–12.
 58. Бойко Ю.П. Семантична парадигма клаузи в аспекті аргументно-предикатної структури її компонентів, Наукові записки, серія “Філологічні науки” Кропивницький 2020. С. 143-150.
 59. Бойко Юлія. Розмовно-просторічна лексика чи мовна девіація: лінгвоперекладацький аспект. Наукові записки. – Випуск 193. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2021.– С. 78-84
 60. Бойко Юлія. Формування композиційної схеми речення з позиції операції профілювання інформації Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць/Донецький національний університет ім. Василя Стуса; гол. Ред. Краснобаєва -Чорна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. Вип. 42. С. 121-133.