Факультет міжнародних відносин Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта:

1994 р. Кам’янець – Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського. Спеціальність: «Російська мова і література та англійська мова». Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури та англійської мови.

2012 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю: 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти» відбувся в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. Тема дисертації: «Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої Британії».

   

Тематика наукових досліджень: новітні технології у викладанні перекладу; лексико-граматичні аспекти перекладу.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Всеукраїнська спілка викладачів перекладу.

Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-Україна»

 

Курси, які викладає:

1.Практичний курс англійської мови (2 курс)

 1. Переклад економічних текстів (спецкурс) (магістри)
 2. Практика перекладу (аспектний переклад) (3 курс)
 3. Методика викладання перекладу у вищій школі (магістри)
 4. Комунікативні стратегії (1 курс)

 

Інформація про наукову діяльність( за останні 5 років)

Основні публікації за напрямом

1.Сєргєєва О. В. Перекладацька помилка у методиці викладання. – Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 114-117.

 1. 2. Сєргєєва О. В. Методи навчання перекладу на уроках іноземної мови у ВНЗ – Молодь і ринок : наук.-пед. журн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Вип. №10 (129). Дрогобич, 2015 – С.47-52.

3.Сєргєєва О. В. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул. Н. С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 121-125.

4.Сєргєєва О. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх перекладачів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – Вип. 11. – С. 103-107.

5.Сєргєєва О. В. Процес формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів.-Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 161. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.-С.76-79.

6.Сєргєєва О. В. Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів.-Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2017.-С.78-82.

 1. Бойко Ю., Сєргєєва О. В. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій. – зб. наук. пр. Сучасні дослідження з іноземної філології,Випуск 16. Ужгород, 2018.- С. 195-202.
 2. Сєргєєва О. В. Використання алгоритмів на етапі редагування тексту перекладу при професійній підготовці перекладачів. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С.162-166.
 3. Сєргєєва О. В. Інтернаціональна лексика у контексті перекладу. -Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019. -Вип.15. С.66-70
 4. Сєргєєва О. В. Полісемія англійських лексичних одиниць як проблема перекладу. – Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : І. Б. Царалунга, Ю. П. Бойко, Ю. Б. Давидюк та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2019. -Вип.17. С.75- 78.

 

Участь у конференціях та семінарах

1.Сєргєєва О. В. Using of Authentic Materials at Foreign Language Lessons at the Universities. Науково- методичний семінар «Ефективне використання сучасних навчально-методичних комплексів із вивчення англійської мови у ВНЗ» 28 жовтня 2015 року м. Хмельницький

2.Сєргєєва О. В. Використання навчально методичного комплекса “Upstream” у професійній підготовці перекладачів. Методична конференція ” Cambridge English Teacher Training Day”, 20 жовтня 2016р. – м. Хмельницький , ХНУ.

3.Сєргєєва О. В. Комп’ютерні технології у процесі підготовки майбутніх перекладачів.Міжнародна науково-практичної конференція “Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів”, 18 травня, м. Київ, 2016. С. 87-88.

4.Сєргєєва О. В. Тенденції професійного розвитку перекладачів у контексті євроінтеграційних процесів, участь у міжнародному науково-методологічному семінарі. “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів“.-ХНУ, м. Хмельницький, 18 травня 2017 р.

5.Сєргєєва О.В. Роль контрастивного аналізу для методики викладання перекладу.XII. Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22.-23. березня 2018, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький.

6.Сєргєєва О. В. Труднощі перекладу неологізмів в американських фільмах. – Доповідь на першій міжнародній конференції “Переклад і мова: компаративні студії”. -Київ, 27-28 березня 2019р.

7.Сєргєєва О. В. Використання інформаційних технологій у системі навчання дорослих у Великій Британії та в Україні.-VIIІ міжнародний науково-методологічний семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”, 15 травня 2019 р., Київ-Хмельницький.

8.Sierhieieva O.V. PRAGMATIC CONCEPT IN TRANSLATING SOME NATIONAL COMMUNICATIVE FEATURES FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN.Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС» 20–21 вересня 2019 року, Румунія, Бая-Маре.

 

Наявність виданого навчального посібника

Intermediate English (Practical English Course) – Практичний курс англійської мови : навч. Посібник / за заг. ред. д-ра філол.. наук, проф. Ю.П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 433 с. (англ.)

 

Наявність виданих навчально-методичних методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Лексичні аспекти перекладу. Теорія, тексти і завдання для розвитку навичок перекладу для студентів напряму підготовки «Філологія» (Англійська мова і література) : метод. вказівки для студ. 3-го курсу / уклад. Долинський Е. В., Сєргєєва О. В. [Електронний ресурс]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 50 с. – Режим доступу : https://msn.tup.km.ua.
 2. Вища професійна освіта перекладачів у Великій Британії : метод. рек. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / [уклад. О. В. Сєргєєва]. – Хмельницький : [Термін. полігр.], 2011. – 38 с.
 3. Особливості перекладу економічних текстів. Тексти і завдання для розвитку навичок перекладу для студентів напряму підготовки «Філологія» (Англійська мова і література) : метод. вказівки для студ. 5-го курсу / уклад. Сєргєєва О. В. [Електронний ресурс]. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 40 с. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua.

4.Педагогічна (асистентська) практика Методичні вказівки до її проведення для магістрів спеціальності “Переклад”/ уклад. Сєргєєва О. В., Скиба К. М [Електронний ресурс]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 45 с. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua.

 1. Сєргєєва О. В. Методика викладання перекладу у вищій школі: метод. вказівки до практ. занять з дисципліни для студентів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»/уклад. Сєргєєва О. В. [Електронний ресурс]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 40 с. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua.

Post Author: Наталія Петляк