Про кафедру

Наприкінці дев’яностих років з метою забезпечення потреб регіону у високоякісних спеціалістах гуманітарного профілю у Технологічному університеті Поділля було вирішено створити новий факультет, що сьогодні називається факультет міжнародних відносин. Кафедра перекладу, перша на факультеті, була створена в 1999 році. Першим її завідувачем був кандидат філологічних наук, доцент Крамар В.Б. Завданням нового підрозділу стала підготовка перекладачів з англійської та німецької мов. Фахівці кафедри, маючи багатий власний професійний досвід з філології і практичного перекладу, активно засвоювали напрацювання провідних кафедр України. Окремі викладачі пройшли стажування в провідних вузах України та за кордоном: у США та Великій Британії. Було розпочато співробітництво із Британською Радою і волонтерами Корпусу Миру США. Протягом кількох років на кафедрі працювали лектори з університетів США та Німеччини.

Нині кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Бойко Ю.П. Викладачі кафедри проводять наукові розвідки у галузі перекладознавства, лінгвістики, літературознавства та методики викладання перекладу. Викладачі читають курси з практики англійської мови, практичного перекладу з англійської мови, практичної граматики англійської мови, практичної фонетики, стилістики англійської мови, історії мови, порівняльної граматики та лексикології, теорії та історії перекладу, інформаційних технологій у перекладі та низки спецкурсів із перекладознавчих дисциплін. Рівень викладання базових дисциплін зростає, про що свідчить зростання наукового потенціалу кафедри (захист 1 докторської дисертації та 4 кандидатських дисертацій за останні три роки).

Викладачі кафедри приділяють велику увагу науковій роботі. За останні п’ять років вийшли друком 2 монографії (в Україні та за кордоном); 6 підручників та навчальних посібників; 1 англо-український словник з фізики та хімії полімерів; опубліковано близько 200 наукових публікацій в Україні та за кордоном. Члени кафедри беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях і з 2007 року організовують Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», результатом якої є видання фахового збірника наукових праць.Одним з пріоритетних напрямів є залучення студентської молоді до наукової роботи. Студенти беруть активну участь у науковому пошуку, пропонують власні переклади і часто досягають визначних успіхів. Зокрема, студентські переклади англомовної прози й поезії публікувались у журналі «Всесвіт», поетичних збірках, теоретичні розвідки друкувались у державних і іноземних наукових часописах. За останні п’ять років студенти 4 рази були переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі «Переклад». Щорічно студенти беруть активну участь у програмі Work and Travel (США).

Кафедрою укладено договори про співробітництво з такими провідними фаховими колективами: кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка; кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Каразіна; кафедрою англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету; кафедрою перекладу Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля; кафедрою міжкультурної комунікації Житомирського державного університету ім. І.Франка.

Кафедра є колективним членом Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

 

Кафедра перекладу надає можливість отримання кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю перекладач з англійської мови та вчитель англійської мови. На базі отриманого рівня можна продовжити навчання та здобути кваліфікацію спеціаліста або магістра за спеціальністю перекладач з англійської та німецької мов.

Отримавши якісну підготовку на кафедрі перекладу з організації та проведення наукових пошуків, деякі випускники продовжують навчання в магістратурах та аспірантурах у провідних вузах України та за кордоном.